Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

I. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- preferowane wykształcenie na kierunkach: budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna i pokrewne,

- znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma dotyczących spraw prowadzonych przez pracownika zgodnie z  zakresem obowiązków;

- prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dokonywanie przeglądów dróg gminnych, mostów, ocena ich stanu technicznego;

- dokonywanie przeglądów nadzorowanych odcinków dróg, zgłaszanie zagrożeń dla ruchu drogowego, usuwanie zagrożeń lub ich zabezpieczenie;

- współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z właściwymi zarządami dróg, kolei, organami policji i innymi jednostkami;

- prowadzenie spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg wykonywanych systemem zleconym oraz ich nadzór;

- organizowanie, bieżący monitoring i analiza realizacji umów dotyczących usług komunalnych, w tym w szczególności na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg oraz inne o podobnym charakterze;

- kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie dróg gminnych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją;

- prowadzenie spraw z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, monitorowanie ich stanów, zlecanie ich konserwacji, napraw oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych dotyczących melioracji dróg gminnych;

- prowadzenie ewidencji umów i zleceń;

- zarządzanie drogami gminnymi i infrastrukturą przyległą, znajdującą się w granicach pasa drogowego;

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji i remontów;

- opracowanie, nadzór nad realizacją oraz weryfikacja planu modernizacji dróg publicznych na terenie Gminy Deszczno, realizacja inwestycji drogowych;

- prowadzenie gospodarki wodnej i melioracji w zakresie zadań własnych gminy;

- organizacja ruchu drogowego;

- przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań na zamówienia publiczne;

- przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla gminnych inwestycji, remontów i napraw;

- przygotowywanie projektów umów i ewentualnych zmian w ramach udzielanych zamówień;

- przygotowywanie zleceń oraz umów dla zamówień na kwotę poniżej 130 tys. zł.

- przygotowywanie i aktualizacja planów zamówień publicznych na określone lata;

- prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego;

- nadzór nad komunalnymi budynkami i budowlami w zakresie stanu technicznego, zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania referatu.

 

III. Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 8, I piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 9,04%.

 

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub/ i kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz.1781);

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”. 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

 

VII. Pozostałe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie. Na rozmowę kwalifikacyjną proszę o przyniesienie dokumentu identyfikującego tożsamość kandydata.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

 

                                                     Wójt Gminy

                                             /-/ Paweł Tymszan

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Idziaszek 06-12-2021 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2021 12:08