Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej w wymiarze 1/1 etatu.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- prawo jazdy kat. B,

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- dyspozycyjność,

- znajomość:

  • prawa budowlanego,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • obsługi komputera i programów biurowych,

- preferowane wykształcenie na kierunkach: budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna i pokrewne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) planowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla gminnych inwestycji, remontów i napraw,

3) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji i remontów,

4) nadzór nad komunalnymi budynkami i budowlami w zakresie stanu technicznego, zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

5) opracowywanie, nadzór nad realizacją oraz weryfikacja planu modernizacji dróg publicznych na terenie Gminy Deszczno, realizacja inwestycji drogowych,

6) zarządzanie drogami gminnymi i infrastrukturą przyległą, znajdującą się w granicach pasa drogowego,

7) prowadzenie gospodarki wodnej i melioracji,

8) organizowanie, bieżący monitoring i analiza realizacji umów dotyczących usług komunalnych, w tym w szczególności na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg oraz inne o podobnym charakterze,

9) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy,

10) przygotowywanie projektów umów i ewentualnych zmian w ramach udzielanych zamówień,

11) organizacja ruchu drogowego.

 

           

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie pokój nr 8, pierwsze piętro budynku.  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,87 %.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 9 marca 2017 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Lewandowska 17-02-2017 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Agata Lewandowska 17-02-2017 14:01