Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej w wymiarze 1/2 etatu.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- prawo jazdy kat. B,

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- znajomość:

 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • przepisów dotyczących obrony cywilnej,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • obsługi komputera i programów biurowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, w tym zadań z zakresu obrony cywilnej i z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz przejęcie i prowadzenie magazynu obrony cywilnej z odpowiedzialnością materialną za ww. magazyn,  
 2. opracowywanie planów kryzysowych, w tym gminnego planu przeciwpowodziowego,
 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwościach użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
 4. działania związane z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,
 5. wykonywanie i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia działań ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, przygotowywanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań,
 6. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z opracowanych planów gminnych,

- przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu ostrzegania i alarmowania ludności, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- planowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań z zakresu OC,

- opracowanie i aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności na szczeblu Gminy,

- organizacja szkoleń obronnych,

- realizacja nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

- organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów.

 1. wykonywanie wszelkich zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i należących do zakresu działania Urzędu Gminy Deszczno i Wójta,
 2. koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej na obszarze Gminy,
 3. realizacja ustalonych przez Wojewodę zadań w zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy oraz w zakresie innych sytuacji kryzysowych,
 4. inicjowanie prac i działań Wójta w zakresie zaopatrzenia obszaru Gminy w wodę do celów gaśniczych,
 5. udział w projektowaniu budżetu Gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w tym również funkcjonowania OSP, a także zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej,
 6. inicjowanie i podejmowanie zadań szkoleniowych oraz ćwiczeń ratowniczych na terenie Gminy,
 7. udział w inspekcji gotowości do działań ratowniczych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych do KSRG,
 8. współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru Gminy,
 9. współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Deszczno,
 10. nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy,
 11. udzielanie pomocy jednostkom OSP i innym jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy,
 12. Wykonywanie sprawozdań i innych czynności prawem określonych w zakresie wyżej wskazanych zadań.

           

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 5, parter budynku.  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/2 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,87 %.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 17-02-2017 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2017 09:29