Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

ZARZĄDZENIE NR 25/2009
WÓJTA GMINY DESZCZNO
z dnia02.06.2009r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszcznie
 
 
            Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm).
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszczniena dzień 25.06.2009r o godz. 1100w siedzibie Urzędu Gminy(załącznik nr 1).
 
§ 2. Organizację i przebieg Konkursu określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową w skład której wchodzą:
a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę:
1.        Tymszan Paweł – Zastępca Wójta – przewodniczący Komisji
2.        Koper Tadeusz – Przewodniczący Komisji Oświaty – członek Komisji
3.        Gierłowska Marta członek Komisji
b)dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) po jednym przedstawicielu:
-          rady pedagogicznej
-          rodziców
-     zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której dotyczy Konkurs.
 
§ 4. Ogłoszenie o Konkursie należy umieścić w „Gazecie Lubuskiej”, „Gazecie Wyborczej”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.deszczno.biuletyn.net), wywiesić na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Deszczno.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/2009
Wójta Gminy Deszczno
z dnia02 czerwca2009r.
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
Wójt Gminy Deszczno ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszcznie.
 
1.      Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 826 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
b)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
c)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
d)     dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 z późniejszymi zmianami);
g)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
j)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 i art. 32 ust. 2 pkt. 1d ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami);
k)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszcznie” w terminie do dnia 22 czerwca 2009r., na adres: 
 
Urząd Gminy Deszczno
66-446 Deszczno 63
Sekretariat – pok. nr 10
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Deszcznie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Deszczno.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 03-06-2009 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2009 14:48