Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Deszczno

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- budynek i pomieszczenia niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.    Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • co najmniej wykształcenie średnie;

 • nieposzlakowana opinia,

 • znajomość odpowiednich aktów prawnych w tym:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2015 poz. 2284),

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015 r.),

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567 ze. zm.),

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( Dz.U. z 2015 r., poz. 859 ze. zm.),

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. , poz.1619 ze zm.),

 • znajomość obsługi systemów informatycznych ( środowisko Windows, Pakiet MS Office);

 • minimum rok doświadczenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

2.    Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 • samodzielność, sumienność i obowiązkowość;

 • odpowiedzialność;

 • zdolność analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie klientom OPS informacji o przysługujących im świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,

 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • przyjmowanie wymaganych dokumentów potwierdzających okoliczności przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie właściwie zgromadzonych dokumentów,

 • zgodnie z przepisami naliczanie wysokości przyznanych świadczeń,

 • sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego bieżące załatwianie korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie klientom stosownych zaświadczeń,

 • niezwłoczne przekazywanie do księgowości informacji dotyczących osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu oraz wszelkich zmian mających wpływ na powyższe uprawnienia,

 • wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego do programów informatycznych oraz biegłe ich obsługiwanie.

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 • oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam ( byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

 • oświadczenie o stanie zdrowia;

 • kopia dokumentu tożsamości;

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie lub przesłać pocztą na adres: ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w terminie do dnia 19.02.2016 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.11.2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem.

6.  Informacje dodatkowe:

- w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,

- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,

- list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,

- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

- oferty przesłane drogą elektroniczną (za wyjątkiem dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do OPS),

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane,

- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Deszczno 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 01-02-2016 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 01-02-2016 15:41