Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – asystent rodziny

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 36%.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie Gminy Deszczno oraz w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Strażackiej 5 w Deszcznie pokój na parterze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat) zadaniowy czas pracy – czas określony.

Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
   o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
   z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny),
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
   (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011
   w sprawie szkoleń na asystenta rodziny), a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. posiada obywatelstwo polskie

 

Ponadto o zatrudnienie na ww. stanowisku mogą ubiegać się osoby, które:

 

 1. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. posiadają znajomość aktów prawnych niezbędnych na tym stanowisku ( ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa  o pomocy społecznej, ustawa kodeks postępowania administracyjnego),

 

 Dodatkowe wymagania:

 

 1. dyspozycyjność,
 2.  nieposzlakowana opinia,
 3.  wysoka kultura osobista,
 4.  umiejętność podejmowania decyzji,
 5.  zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 6.  poczucie odpowiedzialności,
 7.  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 8.  znajomość lokalnego środowiska
 9.  umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 10.  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 11. operatywność, umiejętność słuchania innych,
 12. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 13. minimum roczny staż pracy w służbach społecznych  i/lub ochronie zdrowia – praca z rodziną,
 14. prawo jazdy kat. B.


Zakres obowiązków:


-wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
- systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo wychowawcze, PCPR itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.


Asystent rodziny będzie pracował w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8.00 a 20.00 - zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty,  jednakże nie może przekroczyć 40 godzin pracy w tygodniu.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (c.v.),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  20.02.2015r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Asystent rodziny, lub drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno, woj. Lubuskie - liczy się data wpływu do OPS. 

Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do OPS po dniu 20.02.2015r. nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 23.02.2015r.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 03-02-2015 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2015 09:35