Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5 66-446 Deszczno

  

I. Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie;

·         wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2013 poz.182),Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz.320);

·         wymagana wiedza specjalistyczna przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą socjalną;

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

II. Wymagania pożądane:

·         doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej

·         umiejętność obsługi komputera;

·         odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;

·         umiejętność prawidłowej organizacji pracy;

·         umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych;

  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • samodzielność, sumienność i obowiązkowość;
  • odpowiedzialność;

·         prawo jazdy kat. B i mobilność

III. Wymagane dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (również suplement dyplomu) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz.1458, z późn. zm).

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      praca socjalna;

2.      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz zawieranie kontraktów socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

3.      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

4.      udzielanie osobom, którym potrzebują pomocy pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5.      przygotowywanie wykazów (list wypłat) osób objętych pomocą społeczną;

6.      przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu TT-POMOC;

7.      przygotowanie sprawozdań, analiz informacji niezbędnych do realizacji zadań;

8.      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

9.      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

10.  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

11.  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

12.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

13.  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

14.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

V. Dokumenty należy składać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno, do27.01.2014r. w godzinach 7:30-15:30 - osobiście lub pocztą, z dopiskiem:

,,Oferta pracy na stanowisko: pracownik socjalny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku aplikacji wysłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Ośrodka.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Deszczno na stronie www.bip.deszczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Deszczno.

 

                                                                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                /Barbara Szymczyk/

Kwestionariusz osobowy znajduje się w załączniku poniżej:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 13-01-2014 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 22-01-2014 08:14