Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie na wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds gospodarowania odpadami w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia   21 listopada 2008 roku o pracownikach   samorządowych

(Dz.U. z 2008 roku  Nr  223 poz. 1458)

ogłasza nabórna wieloosobowe stanowisko urzędnicze

ds. gospodarowania odpadami

w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

( 3 etaty)

 

Nazwa i adres jednostki:

Związek Celowy Gmin MG-6

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

Adres korespondencyjny:

Ul. Warszawska 6, lok.106 I piętro

66-400 Gorzów Wlkp.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Celowego Gmin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż  6%

Informacja o warunkach pracy:
 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca  na tym stanowisku będzie wykonywana  w pomieszczeniu biurowym w budynku Biura Związku przy ul. Warszawska 6, lok. Nr 106,   I piętro.

Ze względu na charakter zadań, praca wykonywana będzie również na terenie działania Związku Celowego Gmin MG-6.

W budynku  jest winda osobowa.

                                                          

                                                          

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie :

 

 1. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla firm,
 2. prowadzenie ewidencji deklaracji dot. gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonanych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 3. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie częstotliwości ich opróżniania.
 4. prowadzenie ewidencji umów z właścicielami nieruchomości od których odbierane są nieczystości ciekłe.
 5. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych odpadów.
 6. sporządzanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbierane odpady,
 7. edukacja ekologiczna w Gminach,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o odpadach,
 9. sporządzanie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez pomioty gospodarcze działające na terenie ZCG MG-6;
 10. prowadzenie postępowań w sprawach oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów oraz sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko,
 11. czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
 13. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku;
 14. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególnym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 15. działania na rzecz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania,
 16. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 17. kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
 18. przygotowanie dla Głównego Księgowego rozliczenia kosztów inwestycji, opłat śmieciowych.
 19. Przygotowywanie projektów aktów prawnych  - współpraca z gminami w sprawie ustalania (po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku w mieście;

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów prawnych regulujących zasady gospodarowania odpadami, w tym znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów  na terenie gmin;
 • znajomość przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne płatności z tytułu wywozu odpadów;
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Związku Celowego Gmin MG-6 i jego organów;
 • znajomość obsługi komputera (w tym Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • dyspozycyjność;
  • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
  • umiejętność  pracy w zespole;
 •  pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery.

 

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 •  Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami;

 • kopia  dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • kopia  dyplomu ukończenia wyższej uczelni;  
 • kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko ds. gospodarowania odpadami”

należy składać osobiście w siedzibie Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6, lok.106, I piętro  (kancelaria ogólna)  lub drogą pocztową na adres:

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6

ul. Warszawska 6, lok. 106 (I piętro)

66-400 Gorzów Wlkp.

w terminie do dnia 6 maja 2013 roku  (liczy się data wpływu do Biura ZCG MG-6)

 

Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje które wpłyną do Biura ZCG MG-6 niekompletne lub po  określonym wyżej terminie    n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 • Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Biurze ZCG MG-6 ul. Warszawska 6, lok. 106, I piętro  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www.zcg.biuletyn.net) 
 • Kontakt z Kierownikiem Biura ZCG MG-6  tel.  (95) 7519 178  
 • Osoby zakwalifikowane pod względem formalnym do procedury naboru, zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Celowego Gmin MG-6

 

Tadeusz Jędrzejczak

                                                                                                         

Gorzów Wlkp., dnia  26 kwietnia 2013 roku                              

 

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia   21 listopada 2008 roku o pracownikach   samorządowych

(Dz.U. z 2008 roku  Nr  223 poz. 1458)

ogłasza nabórna  stanowisko urzędnicze

 

ds. obsługi prawnej

w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

w wymiarze ½ etatu

 

Nazwa i adres jednostki:

Związek Celowy Gmin MG-6

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

Adres korespondencyjny:

Ul. Warszawska 6, lok.106 I piętro

66-400 Gorzów Wlkp.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Celowego Gmin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż  6%

Informacja o warunkach pracy:
 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca  na tym stanowisku będzie wykonywana  w pomieszczeniu biurowym w budynku Biura Związku przy ul. Warszawska 6, lok. Nr 106,   I piętro.

W budynku  jest winda osobowa.

                                                          

                                                          

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie :

 1. sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie 

stosowania prawa na rzecz Związku, Biura, Zarządu, i Zgromadzenia zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych;

 1. opiniowanie projektów uchwał organów Związku;
 2. opiniowanie projektów porozumień, umów i innych dokumentów o szczególnym 

  znaczeniu dla Związku;

 1. udział w posiedzeniach Zarządu i Zgromadzenia
 2. prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi 

 organami orzekającymi z udziałem Związku jako strony;

 1. nadzór prawny nad egzekucją należności Związku oraz podejmowanie czynności

w  zakresie postępowania egzekucyjnego;

 1. prowadzenie repertoriów spraw sądowych;
 2. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i ich aktualizacja;
 3. informowanie jednostek organizacyjnych Biura o zmianach przepisów prawa;
 4. sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych związanych z działalnością Związku

oraz uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych podczas opiniowania spraw;  

 1. prowadzenia procesów sądowych;
 2. prowadzenie szkoleń wewnętrznych w Biurze.
 3. przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu;
 4. koordynacja przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących biura;

 

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe prawnicze z uprawnieniami radcy prawnego;
 • znajomość przepisów o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o Finansach publicznych
 • znajomość przepisów regulujących zatrudnianie pracowników samorządowych;
 • znajomość przepisów prawnych regulujących zasady gospodarowania odpadami, w tym znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • znajomość przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne płatności z tytułu wywozu odpadów;
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Związku Celowego Gmin MG-6 i jego organów;
 • znajomość obsługi komputera (w tym Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • dyspozycyjność;
  • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
  • umiejętność  pracy w zespole;
 •  pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery.

 

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 •  doświadczenie w pracy na stanowisku ds. obsługi prawnej (m.in. w  urzędach administracji samorządowej lub rządowej).

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami;

 • kopia  dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • kopia  dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
 • dokument potwierdzający  posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko ds. obsługi prawnej”

należy składać osobiście w siedzibie Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6, lok.106, I piętro  (kancelaria ogólna)  lub drogą pocztową na adres:

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6

ul. Warszawska 6, lok. 106 (I piętro)

66-400 Gorzów Wlkp.

w terminie do dnia 6 maja 2013 roku  (liczy się data wpływu do Biura ZCG MG-6)

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje które wpłyną do Biura ZCG MG-6 niekompletne lub po  określonym wyżej terminie    n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Biurze ZCG MG-6 ul. Warszawska 6, lok. 106, I piętro  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www.zcg.biuletyn.net) 
 3. Kontakt z Kierownikiem Biura ZCG MG-6  tel.  (95) 7519 178  
 4. Osoby zakwalifikowane pod względem formalnym do procedury naboru, zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Celowego Gmin MG-6

 

Tadeusz Jędrzejczak

            Gorzów Wlkp., dnia  26 kwietnia 2013 roku                              

 

 

Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia   21 listopada 2008 roku o pracownikach   samorządowych

(Dz.U. z 2008 roku  Nr  223 poz. 1458)

ogłasza nabórna stanowisko urzędnicze 

ds. organizacyjnych

Biura Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

Nazwa i adres jednostki:

Związek Celowy Gmin MG-6

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

Adres korespondencyjny:

Ul. Warszawska 6, lok.106 I piętro

66-400 Gorzów Wlkp.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Ceowego Gmin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż  6%

Informacja o warunkach pracy:
 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca  na tym stanowisku będzie wykonywana  w pomieszczeniu biurowym w budynku Biura Związku przy ul. Warszawska 6, lok. Nr 106,   I piętro.

W budynku  jest winda osobowa.

                                                          

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie :

 

 1. prowadzenie sekretariatu i kancelarii ogólnej Biura;
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji dotyczącej zakresu zadań Biura Związku;
 3. przygotowywanie organizacyjne i obsługa techniczno-biurowa posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 4. obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji urzędowej przez kancelarię
  i punkt informacyjny Biura;
 5. prowadzenie teczek rzeczowych organów Związku;
 6. przekazywanie organom nadzorczym uchwał organów Związku;
 7. prowadzenie ewidencji uchwał organów Związku  i przekazywanie ich do realizacji;
 8. nadawanie biegu oraz publikowanie uchwał innych aktów prawnych wydawanych przez organy Związku;
 9. przekazywanie w formie elektronicznej do Wojewody Lubuskiego uchwał organów związku i innych aktów prawnych wydawanych przez te organy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 10. koordynacja przesyłania przez Zarząd w terminie ustawowym Wojewodzie Lubuskiemu oraz jednostkom organizacyjnym urzędu odpisów uchwał organów Związku;
 11. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji rad kierowanych do Zarządu;
 12. prowadzenie rejestru wniosków z przyjęć petentów przez Dyrektora oraz przekazywanie ich do realizacji;
 13. koordynacja działań z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 14. nadzór nad utrzymywaniem czystości, estetyki, zabezpieczenie obiektów Biura, a także terenu wokół nich;
 15. koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami Biura;
 16. prowadzenie archiwum zakładowego;
 17. współpraca z Archiwum Państwowym
 18. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników promulgacyjnych oraz prowadzenie biblioteki Biura;
 19. zaopatrywanie materiałowo-techniczne Biura w uzgodnieniu z Kierownikiem Biura;
 20. prowadzenie magazynu materiałów biurowych;

 

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność redagowania pism i komunikatów;
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Związku Celowego Gmin MG-6 i jego organów;
 • znajomość obsługi komputera (w tym Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • dyspozycyjność;
  • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
  • umiejętność pracy w zespole;
 •  pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery.

 

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 •  znajomość funkcjonowania biura oraz sekretariatu.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami;

 • kopia  dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • kopia  dyplomu ukończenia wyższej uczelni;  
 • kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko ds. organizacyjnych”

należy składać osobiście w siedzibie Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6, lok.106, I piętro  (kancelaria ogólna)  lub drogą pocztową na adres:

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6

ul. Warszawska 6, lok. 106 (I piętro)

66-400 Gorzów Wlkp.

w terminie do dnia 6 maja 2013 roku  (liczy się data wpływu do Biura ZCG MG-6)

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje które wpłyną do Biura ZCG MG-6 niekompletne lub po  określonym wyżej terminie    n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Biurze ZCG MG-6 ul. Warszawska 6, lok. 106, I piętro  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www.zcg.biuletyn.net) 
 3. Kontakt z Kierownikiem Biura ZCG MG-6  tel. (95) 7519 178
 4. Osoby zakwalifikowane pod względem formalnym do procedury naboru, zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Celowego Gmin MG-6

 

Tadeusz Jędrzejczak

                                                                                                         

Gorzów Wlkp., dnia  26 kwietnia 2013 roku                              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 30-04-2013 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 30-04-2013 11:37