Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Ulim i Krasowiec w oparciu o projekty zagospodarowania placów zabaw - zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

W ogłoszeniu jest:

 

"XI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Deszczno  , 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

 Termin składania ofert                   - do 28.05.2013 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Deszczno , 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

                Termin otwarcia ofert                     -      28.05.2013 r.   o godz. 8.05"

 

W ogłoszeniu powinno być:

XI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:Urząd Gminy Deszczno , 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             Termin składania ofert                   - do 28.05.2013 r. do godz. 9.00

Miejsce otwarcia ofert:Urząd Gminy Deszczno , 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

             Termin otwarcia ofert                     -      28.05.2013 r.   o godz. 9.05

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

 

dotyczące projektu p.t. „Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Ulim, gmina Deszczno” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 oraz „Utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Krasowiec” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

 

Znak: INW.271.1.7.2013

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Utworzenie placu rekreacyjnego w m. Ulim, gmina Deszczno” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 oraz „Utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Krasowiec” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

 

Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Ulim i Krasowiec w oparciu o projekty zagospodarowania placów zabaw       

 

Zakres zamówienia obejmuje:

ULIM

Elementy wyposażenia placu zabaw i wyposażenie dodatkowe nw.                lub równoważne

 1. Zestaw Pinokio – 1 kpl.
 2. Huśtawka dwuosobowa  – 1kpl.
 3. Huśtawka Ważka na sprężynach – 1kpl.
 4. Ławka z oparciem – 1szt.
 5. Kosz na śmieci -1 szt.
 6. Bujak Koń – 1kpl.
 7. Regulamin placu zabaw – 1 szt.
 8. Karuzela tarczowa – 1pl.
 9. Bujak Delfin – 1kpl.

Wszystkie urządzenia winny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

Wykonawca w cenie jednostkowej urządzenia zobowiązany jest uwzględnić przygotowanie terenu o wym. 19,0m x 16,0m oraz wykonanie korytowania, zagęszczenia, profilowania podłoża na głębokość 30cm lub więcej w zależności od wysokości pod urządzenia, które wymagają strefy upadku oraz wysypać piasek o granulacji od 0,2mm do 2mm po montażu na całej powierzchni placu. Dokumentem odniesienia jest Polska Norma PN 1176, PN 1177.                                                      

 

KRASOWIEC

Elementy wyposażenia placu zabaw i wyposażenie dodatkowe nw. lub równoważne

 

 1. Zestaw Pinokio – 1 kpl.
 2. Huśtawka dwuosobowa  – 1kpl.
 3. Huśtawka Ważka na sprężynach – 1kpl.
 4. Ławka z oparciem – 1szt.
 5. Kosz na śmieci -1 szt.
 6. Bujak Koń – 1kpl.
 7. Regulamin placu zabaw – 1 szt.
 8. Karuzela tarczowa – 1pl.
 9. Bujak Delfin – 1kpl.

 

Wszystkie urządzenia winny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

Wykonawca w cenie jednostkowej urządzenia zobowiązany jest uwzględnić przygotowanie terenu o wym. 19,0m x 16,0m, z  wykonaniem, zagęszczeniem, profilowaniem podłoża o gr. 30cm lub więcej w zależności od wysokości pod urządzenia, które wymagają strefy upadku oraz wysypać piasek o granulacji od 0,2mm do 2mm po montażu na całej powierzchni placu. Dokumentem odniesienia jest Polska Norma PN 1176, PN 1177.                                                      

 

Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

45112723-9              Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw remontowe i renowacyjne

37535200-9              Wyposażenie placów zabaw

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia:

            KRASOWIEC - do 30 czerwca 2013 r.

            ULIM                - do 30 września 2013 r.

 

V         OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

             

            1)        wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarliukład zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewidujezaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;           

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

      

        

 

VI        WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 2 do SIWZ).
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 3 do SIWZ).

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane wyposażenie placu zabaw odpowiada określonym wymaganiom zamawiającego należy przedłożyć:

-kolorowe np.: fotografie lub rysunki proponowanych elementów wyposażenia placu zabaw i elementów dodatkowych łącznie z opisem materiałów użytych do ich produkcji,

-zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

VI A  INNE DOKUMENTY

1.Formularz oferty – załącznik nr 1.

2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

VII       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj - Kierownik

VIII      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

 

IX        TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

            Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

X         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu i być zgodna z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 3. W przypadku ubiegania się wspólnie wykonawców o udzielenie zamówienia mają oni obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 6. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
 7. Każda karta oferty sporządzonej w formie pisemnej i załączniki winny być ponumerowane i spięte.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty sporządzonej w formie pisemnej muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca.
 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 11. Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego w  Urzędzie Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

"Oferta na utworzenie placów rekreacyjnych w m. Ulim i Krasowiec  - nie otwierać do dnia 28 maja 2013 r., do  godz. 8.00".

 

XI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno  

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 28.05.2013 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      28.05.2013 r.   o godz. 8.05

 

XII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie wszystkich robót określonych projektami zagospodarowania placów zabaw, zapytaniem ofertowym, ofertą wykonawcy, uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości i zakresu robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. 

 

 

XIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

 

XIV     INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej www.deszczno.pl , którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  
 

XV      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY                                                                                        Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

                                                                      

XVI     ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

 

XVII    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

            nie dotyczy

 

XVIII   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XIX     MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

            Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami.

 

XX      INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

                   nie dotyczy

 

 XXI    OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

XXII    ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

XXIII   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

            Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia się w walutach obcych między zamawiającym a wykonawcą.

 

XXIV  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA            DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM   WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH,     INFORMACJĘ, KTÓRE SPOŚRÓD KRYTERIÓW OCENY OFERT BĘDĄ            STOSOWANE W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI    ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XXV    WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

            Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXVI OKREŚLENIE LICZBY OSÓB, OKTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PKT 1I OKRESU WYMAGANEGO ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB, SPOSOBU             DOKUMENTOWANIAZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.4PKT 1 LUB UTWORZENIA ALBO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU    SZKOLENIOWEGO, UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE         KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH           MOWA W ART. 29 UST.4 ORAZ SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA             TYCH WYMAGAŃ

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec wykonawców. 

 

XXVII  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

            Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcom.

 

XXVIIICZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM

            Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę całego zamówienia podwykonawcom.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.05.2013.09.08.39_Krasowiec_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 09:08:39 372,0KB 107 razy
2 23.05.2013.09.08.51_Krasowiec_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 09:08:51 103,1KB 158 razy
3 23.05.2013.09.09.06_ULim_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 09:09:06 473,6KB 101 razy
4 23.05.2013.09.09.24_ULim_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 09:09:24 122,8KB 112 razy
5 23.05.2013.11.49.54_Oswiadczenie_nr1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 11:49:54 24,5KB 46 razy
6 23.05.2013.11.52.20_Oswiadczenie_nr2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 11:52:20 34KB 46 razy
7 23.05.2013.11.52.37_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 11:52:37 51KB 48 razy
8 23.05.2013.11.52.58_Projekt_umowy..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 11:52:58 62,5KB 184 razy
9 23.05.2013.14.23.57_Zestaw_Pinokio.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 14:23:57 353,9KB 56 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 27.05.2013.11.14.54_Zmiana_terminu_skA_adania_i_otwarcia_ofert.doc 2013-05-27 11:14:54 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 23-05-2013 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 27-05-2013 11:14