Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Deszczno: Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno
Numer ogłoszenia: 417120 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.deszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie: Zadanie nr 1 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno- obręb Ulim w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1(szacunkowo 70 ha) do uchwały nr III/13/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r., 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno- obręb Ulim w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1(szacunkowo 70 ha) do uchwały nr III/14/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. Zadanie nr 2 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ulim w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 i 2(łącznie szacunkowo 16ha) do uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011 r., 4)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Ulim w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 i 2 (łącznie szacunkowo 12ha) do uchwały nr XI/84/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011 r., 5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Osiedle Poznańskie w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 (szacunkowo 6ha) do uchwały nr XIV/105/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011 r., 6)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Osiedle Poznańskie w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1, 2, 3 (łącznie szacunkowo 30ha) do uchwały nr XIV/107/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011 r., 7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ciecierzyce w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 (szacunkowo 3ha) do uchwały nr XIV/108/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011 r., 8)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Dzierżów w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 (szacunkowo 27ha) do uchwały nr XV/113/11 Rady Gminy Deszczno z dnia 24 października 2011 r. 9)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Osiedle Poznańskie - dz. o numerze ewidencyjnym 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6 (0,5375ha).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda: Zadanie nr 1 potwierdzenia wykonania co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o łącznej wartości minimum 60 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Zadanie nr 2 potwierdzenia wykonania co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o łącznej wartości minimum 60 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: oświadczenia i dokumentu potwierdzającego, że przynajmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) tj. wpisana jest na listę izby samorządu zawodowego urbanistów. Zadanie nr 2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: oświadczenia i dokumentu potwierdzającego, że przynajmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) tj. wpisana jest na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:32:27 96KB 119 razy
2 Zalacznik_nr1..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:32:43 30KB 110 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:32:54 29,5KB 104 razy
4 Zalacznik_nr_3..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:33:05 37KB 102 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:33:16 40,5KB 120 razy
6 Harmonogram_-_zadanie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:33:34 33,5KB 121 razy
7 Harmonogram_-_zadanie_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:33:46 33,5KB 101 razy
8 III-13-10.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:39:14 219,9KB 71 razy
9 III-14-10.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:39:26 270,8KB 66 razy
10 XI-84-2011-zmiana_studium.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:39:43 222,5KB 61 razy
11 XI-85-2011-MPZP_Ulim.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:40:04 237,3KB 64 razy
12 XIV-105-2011.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:40:24 254,8KB 66 razy
13 XIV-107-2011.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:40:41 477,2KB 70 razy
14 XIV-108-2011.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:40:55 240,7KB 63 razy
15 XV-113-2011.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-12-08 13:41:10 232,9KB 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_12.12.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-12 15:38:22 26,5KB
2 PYTANIA_13.12.2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-12-14 12:51:02 10,2KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2011-12-20 11:59:08 33KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 08-12-2011 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 20-12-2011 11:59