Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Gliniku i Borku

Deszczno: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Gliniku i Borku
Numer ogłoszenia: 16168 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Gliniku i Borku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 1.Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, Glinik, gmina Deszczno (dz. nr 270/15, dz. nr 270/6). 2.Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, Glinik, gmina Deszczno (dz. nr 270/15, dz. nr 270/6). Zadanie nr 2 3.Przebudowa świetlicy wiejskiej, Borek, gmina Deszczno (dz. nr 116/2, 116/3). 4.Aranżacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej, Borek, gmina Deszczno (dz. nr 116/2, dz. nr 116/3). Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, który wygra przetarg, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu obiektów budowlanych o łącznej wartości minimum 700 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda oświadczenia, że osoby które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 letnie doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:04:37 90,5KB 231 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:10:11 33,5KB 656 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:10:27 29KB 188 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:12:14 36,5KB 182 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:12:32 57KB 174 razy
6 Przedmiar_robot_Borek_A_wietlica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:57:57 239,8KB 318 razy
7 STWiOR_Borek_Swietlica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 10:59:17 821,7KB 196 razy
8 Opis_swietlicy-architektura_Borek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:00:03 164,9KB 249 razy
9 archiektura_pdf_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:05:29 2,0MB 175 razy
10 Instalacje_elektryczne_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:05:50 833,6KB 178 razy
11 konstrukcja_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:06:30 1,0MB 156 razy
12 Projekt_aranzacji_pomieszczen_swietlicy_wiejskiej_w_Borku_PDF.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:08:54 1,1MB 196 razy
13 Projekt_budowlany_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:09:41 1,3MB 155 razy
14 sanitarna_pdf_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:10:01 284,8KB 163 razy
15 Stan_istniejacy-_Borek.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:10:22 610,4KB 159 razy
16 STWiOR_Remont_Swietlica_Glinik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:52:45 2,3MB 553 razy
17 Archiektura_pdf_Glinik_PB.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:53:36 2,4MB 150 razy
18 Elektryczna_pdf_Glinik_PB.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:55:13 6,3MB 152 razy
19 konstrukcja_pdf_Glinik_PB.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:57:07 1,1MB 141 razy
20 Sanitarna_pdf_Glinik_PB.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 11:57:48 1,8MB 149 razy
21 Glinik_elektr_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 12:18:41 6,3MB 151 razy
22 Glinik_konstrukcja_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 12:19:15 1,1MB 143 razy
23 Glinik_sanit_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 12:19:55 1,9MB 150 razy
24 Swietlica_wiejska_Glinik_PDF-wyposaA_enie.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 12:56:28 2,1MB 197 razy
25 Pw_Glinik_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 13:13:12 7,9MB 167 razy
26 PW_Glinik_I.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 13:14:29 5,1MB 166 razy
27 przedmiar_Glinik.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 13:16:09 3,3MB 314 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2011-03-03 07:30:01 37,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 02-02-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 03-03-2011 07:30