Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU!!! (PLIK - ENOTICES_Deszczno-2010-060435-F14-PL)

 

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Deszczno

Adres pocztowy: Deszczno 63

Miejscowość: Deszczno Kod

pocztowy:

66-446

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63 Tel.: +48 09572287656

Osoba do

kontaktów: Zbigniew Tupaj

E-mail: inwestycje@deszczno.pl Faks: +48 0957287651

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.deszczno.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,

w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

3/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą

dowolnych środków,

obiektu budowlanego,

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usługi: nr 6

(dla usług kategorii 1-27 zob.

załącznik II do dyrektywy 2004/18/

WE)

Główne miejsce lub

lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce

realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno 63

Kod NUTS PL43

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba

LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników

planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Udzielenie kredytu długotrminowego:

a) w wysokości 3 334 402,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Deszczno na realizację wydatków majątkowych w tym wkład własny do projektów unii Europejskiej,

b) w wysokości 2 624 808,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z Unii Europejskiej.

5/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

5959210 zł

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

5959210.00

Waluta: PLN

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli

dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

6/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Zadanie nr 1 40000 zł

Zadanie nr 2 10000 zł

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

przepisów je regulujących

nie dotyczy

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz braku

podstaw do wykluczenia z powodu spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy za pomocą

dokumentów. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę dokonywane jest w

oparciu o dokumenty, w zakresie wymaganym przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa:

1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm., a w przypadku podmiotu mającego

siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie

rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą

być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817):

1) pkt 2-4 i pkt 6- sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków , oplat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczonowobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ist. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunek

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunek

dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

(jeżeli dotyczy):

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

8/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników

odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie

9/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców Informacje

Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do

udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert

tak nie

10/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena

LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą

lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag

nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w

dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

INW-341-7-10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu

zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:

Warunki i sposób płatności:

11/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 14/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:50

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli

możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 14/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

12/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587701

E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

13/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22/04/2010 (dd/mm/rrrr)

14/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

ZAŁĄCZNIK A

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY

DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO

SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

15/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 334 402,00 zł

1) KRÓTKI OPIS

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 334 402,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Deszczno na realizację wydatków majątkowych, w tym wkład własny do

projektów Unii Europejskiej

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 334 402,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Deszczno na realizację wydatków majątkowych, w tym wkład własny do

projektów Unii Europejskiej

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane

liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

28/07/2010 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 31/12/2025 (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

16/ 16 ENOTICES_Deszczno 22/04/2010- ID:2010-050605 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

ZAŁĄCZNIK B (2)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2624808 zł

1) KRÓTKI OPIS

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2624808 zł na wyprzedzające finansowanie działań

finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2624808 zł na wyprzedzające finansowanie działań

finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

2624808.00

Waluta: PLN

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB

Rozpoczęcie

28/07/2010 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 31/12/2012 (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

UNIA EUROPEJSKA

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ENOTICES_Deszczno-2010-060435-F14-PL.pdf 2010-05-13 08:57:03 89,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-26 12:47:05 91,5KB 366 razy
2 zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-26 12:47:37 35KB 357 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-26 12:47:55 43KB 336 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-26 12:48:09 31,5KB 327 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-26 12:48:24 37KB 324 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-13 08:50:49 24KB
2 Odpowiedzi_na_pytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-24 14:51:20 4,1MB
3 Odp._pyt._16_.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-05-24 16:59:55 14,0KB
4 odp._pyt._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 08:23:30 35,6KB
5 odp._pyt._9_(2).jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 08:24:01 78,6KB
6 odp._pyt._9_(3).jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 08:24:34 76,0KB
7 ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-26 14:54:49 4,4MB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-06-15 12:06:16 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 26-04-2010 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 15-06-2010 12:06