Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno

Deszczno: Wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno
Numer ogłoszenia: 440660 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno, w szacunkowych ilościach w 2010 r. a) nieczystości stałe niesegregowane wywożone raz w tygodniu (488,76m3 w ciągu roku), b) nieczystości stałe niesegregowane wywożone na żądanie (szacunkowo 320m3 w ciągu roku), c) nieczystości stałe segregowane - opakowania z tektury i papieru, wielomateriałowe - wywożone na żądanie (szacunkowo 504m3 w ciągu roku), d) nieczystości stałe segregowane - opakowania z tworzyw sztucznych - wywożone na żądanie (szacunkowo 504m3 w ciągu roku), e) nieczystości stałe segregowane - opakowania ze szkła - wywożone na żądanie (szacunkowo 504m3 w ciągu roku)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2)posiadania wiedzy i doświadczenia, 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej. zapewniającej wykonanie zamówienia, 5)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda: -dostarczenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Deszczno, -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz Oferty (załącznik nr 1). 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 2). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Umowa regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 5.Zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania, zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_RW-21.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 13:01:15 66KB 227 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_RW-21.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 13:01:34 49,5KB 222 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_RW-21.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 13:01:44 27KB 217 razy
4 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_RW-21.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 13:01:54 29,5KB 224 razy
5 zalacznik_nr_1_do_umowy_RW-21.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 13:02:07 62,5KB 223 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-01-07 13:46:58 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 23-12-2009 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 07-01-2010 13:46