Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu

Deszczno, dnia 17 marca 2023 r.

Znak: INW.272.2.25.2023

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 PLN

dotyczące remontu szacunkowo 1,0 km dróg gminnych o średniej
szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C
NR, frakcji 0/31,5 mm, bez zanieczyszczeń, o średniej
grubości 10 cm po zagęszczeniu
.

 

 

1.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

 

2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu szacunkowo 1,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m poprzez ułożenie nawierzchni
z mieszanki kruszyw niezwiązanych.

2.2 Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowiące opis przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

2.3 Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zlecać będzie Wykonawcy roboty, w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym. Termin realizacji
zleceń oparty będzie na uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązkiem wykonawcy będzie rozpoczęcie robót w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

  1.  Złożona oferta powinna zawierać:
   1. nazwę i adres wykonawcy
   2. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za wykonanie 1m² nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
   3. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 
   4. Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę za wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru

C=A x 1000m x 3,5m

C - cena oferty brutto

A - cena brutto 1m² wykonania nawierzchni z kruszywa niezwiązanego

   1. Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² wykonania nawierzchni z kruszywa niezwiązanego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

3.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 r.

 

4.         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne lub drogą elektroniczną.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Paweł Szmajda – Tel. 95 728 76 57,

pawel.szmajda@deszczno.pl

 

5.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

lub

drogą elektroniczna na adres mailowy: gmina@deszczno.pl, pawel.szmajda@deszczno.pl

 

Termin składania ofert                   - do 27 marca 2023 r. do godz. 11.50

 

Termin otwarcia ofert                      - 27 marca 2023 r. o godz. 12.00

 

6.         OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

 

7.         INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

8.         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 17 marca 2023 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                              ZATWIERDZA

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.03.2023.12.39.13_ZAPYTANIE_OFERTOWE_nawierzchnia_z_kruszywa_niezwi__zanego_CNR_frakcji_0_31,5.pdf 2023-03-17 12:39:13 126,1KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 17.03.2023.12.39.13_SST_nawierzchnia_z_mieszanki_kruszyw_niezwi__zanych_CNR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2023-03-17 12:39:13 714,6KB 17 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 05.04.2023.15.03.30_informacja_o_wyborze_oferty_INW.272.2.25.2023.pdf 2023-04-05 15:03:30 40,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szmajda 17-03-2023 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szmajda 17-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szmajda 05-04-2023 15:03