Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 2,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m polegającego na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65 mm bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu

Deszczno, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

 

Znak: INW.272.2.7.2021

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 PLN

dotyczące remontu szacunkowo 2,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m polegającego na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65 mm bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

 

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont szacunkowo 2,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m

Zakres robót obejmuje:

  1. profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym o nacisku minimum 10T;
  2. ułożenie warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65mm bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu;
  3. profilowanie ułożonego materiału wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym o nacisku minimum 10T.
  4. zamiałowanie warstwy wierzchniej kruszywem o frakcji 0-16mm o średniej grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Roboty drogowe wykonywane będą w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający, w razie zaistnienia takiej konieczności, będzie składać u Wykonawcy jednorazowe zlecenie w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym, a Wykonawca będzie je realizował w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres wykonawcy
  2. termin realizacji zamówienia
  3. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za remont (gruzowanie) 1m² drogi, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę za wykonanie remontu (gruzowania)1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru

C=A x 2000m x 4,5m

C - cena oferty brutto

A - cena brutto 1m² naprawy (gruzowania) dróg

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² remontu  (gruzowania) dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

III         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2021r.

 

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Małgorzata Bęczkowska – Tel. 95 728 76 57,

malgorzata.beczkowska@deszczno.pl

 

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 05 lutego 2021 r. do godz. 09.50

 

Termin otwarcia ofert                      - 05 lutego 2021 r. o godz. 10.00

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

VII       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

VIII      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                              ZATWIERDZA

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2021.08.35.03_ZAPYTANIE_OFERTOWE_GRUZOWANIE_DRaeG.pdf 2021-01-22 08:35:03 1004,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.02.2021.10.29.55_Protokai_O_z_przeprowadzonego_wybory_ofert-_gruzowanie_draig__w_roku_2021.pdf 2021-02-08 10:29:55 254,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 22-01-2021 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Florczak 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 08-02-2021 10:29