Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku remizy OSP w miejscowości Ciecierzyce, ul. Wiejska 19, gmina Deszczno.

Deszczno, dnia 07 maja 2018 r.

 

 

Znak: INW.272.2.46.2018

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku remizy OSP w miejscowości Ciecierzyce, ul.  Wiejska 19,  gmina Deszczno.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

      Gmina Deszczno

      ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Ciecierzyce ul. Wiejska 19 w gminie Deszczno.

 

Rozbiórka budynku OSP w Ciecierzycach, zakres robót obejmuje:

  1. zabezpieczenie placu rozbiórki,
  2. rozbiórka budynku,
  3. wywóz i utylizacja gruzu,
  4. uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

 

IV    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

              Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29 czerwca 2018 r.

 

V  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Małgorzata Bęczkowska – tel. 95 728 76 57,

malgorzata.beczkowska@deszczno.pl 

 

 

 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

            Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                       - do 14 maja 2018 r. do godz. 11.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                        - 14 maja 2018 r. o godz. 11.00

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie usługi polegającej rozbiórce budynku OSP w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 07 maja 2018 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                               ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.05.2018.14.23.34_Zapytanie_ofertowe_-_OSP_Ciecierzyce.pdf 2018-05-07 14:23:34 949,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 07-05-2018 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 07-05-2018 14:25