Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec

Znak: INW.271.1.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku OSP w m. Krasowiec. Zakres robót budowlanych i czyszczenia z sadzy popożarowej pomieszczeń, sprzętu i urządzeń określa załączony kosztorys odtworzeniowy oraz pismo z 24.03.2017 r.

Uwaga:

 1. Oferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Cena oferty winna uwzględnić podstawienie kontenera na materiały budowlane i śmieci oraz ich transport i utylizację na wysypisko śmieci w m. Chróścik.
 3. Cena oferty winna uwzględnić malowanie pomieszczeń farbą lateksową, a nie jak przyjęto w kosztorysie farbą emulsyjną.

Złożona oferta winna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy
 • termin realizacji zamówienia
 • cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2017 r.

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dopuszcza pisemny lub telefoniczny sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.         

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta          

Termin składania ofert                   - do 24.04.2017 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

Termin otwarcia ofert                     -      24.04.2017 r.   o godz. 8.05

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

           Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Deszczno 11.04.2017  r.

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

            ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku OSP w m. Krasowiec. Zakres robót budowlanych i czyszczenia z sadzy popożarowej pomieszczeń, sprzętu i urządzeń określa załączony kosztorys odtworzeniowy oraz pismo z 24.03.2017 r.

Uwaga:

 1. Oferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Cena oferty winna uwzględnić podstawienie kontenera na materiały budowlane i śmieci oraz ich transport i utylizację na wysypisko śmieci w m. Chróścik.
 3. Cena oferty winna uwzględnić malowanie pomieszczeń farbą lateksową, a nie jak przyjęto w kosztorysie farbą emulsyjną.

Złożona oferta winna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy
 • termin realizacji zamówienia
 • cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2017 r.

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza pisemny lub telefoniczny sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.            

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 24.04.2017 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

Termin otwarcia ofert                     -      24.04.2017 r.   o godz. 8.05

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Deszczno 11.04.2017  r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.04.2017.14.23.32_zapytanie_ofertowe_-_OSP_Krasowiec.pdf 2017-04-11 14:23:32 956,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2017.14.23.32_koszotrys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 14:23:32 2,2MB 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 11-04-2017 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 11-04-2017 14:23