Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO: na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Deszczno na lata 2016-2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Deszczno na lata 2016-2025

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowego Programu Rewitalizacji dla Gminy Deszczno na lata 2016-2025 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji) wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części I.3 niniejszego zapytania oraz jeśli będzie wymagane przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko.

 

Warunki zlecenia:

 

 1. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi,
  w których ujęta jest Gmina Deszczno.
 2. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz z innych programów
  w ramach ogłaszanych konkursów i powinien być opracowany zgodnie z :
 1. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 5015r. poz. 1777
  z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o rewitalizacji,
 2. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 3. Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2020,
 4. Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata
  2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego z dnia 8 grudnia 2015r.
 5. Innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacyjnych.
 1. Do zadań wykonawcy należy:
 1.  Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno a w szczególności:
  •  

- Opracowanie dokumentu zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji i aktów wykonawczych, wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień, przygotowanie projektu uchwały RG, prezentacja projektu podczas komisji i sesji Rady Gminy;

- wsparcie eksperckie w wymiarze w całym okresie realizacji zamówienia

- Spotkania z mieszkańcami – 7 spotkań, po 1 godzinie wykładu – prelegenci – uznani specjaliści w dziedzinie rewitalizacji, animacji społecznej, gospodarki przestrzennej,
a także przygotowanie treści materiałów informacyjnych;

- Wynajem sal (7 spotkań po ok 20 os./spotkanie na terenie gminy; wynajem całodzienny)

- zapewnienie cateringu na spotkaniach (łącznie 7 spotkań po 20 porcji obejmujących: napoje: kawa, herbata, soki; wyżywienie: ciastka min. 3 rodzaje, kanapki).

- Organizacja spotkań Komitetu Rewitalizacyjnego (6 spotkań): zapewnienie napojów (kawa, herbata, 3 rodzaje ciastek), wynajem sal – 2 godziny

 

b)  Przeprowadzenie Szkoleń Komitetu Rewitalizacyjnego:

- Dwa spotkania po 4 godziny;

- Materiały szkoleniowe : 40 zestawów

Materiały szkoleniowe obejmą:

- teczkę papierową z długopisem, notatnikiem, zestawem materiałów dotyczących rewitalizacji pod kątem zaproponowanego szkolenia (zawartość materiałów
min 10 stron. A4 tekstu znormalizowanego – 1800 znaków na stronie)

 

 1. Promocja:

- Przygotowanie wkładki informacyjnej w prasie lokalnej (3100 egz.- wkładka łamana, pełnokolorowa, 4 strony, A-4); usługa obejmująca projekt graficzny i wydruk oraz dołączenie wkładki kolorowej prasy lokalnej;

- przygotowanie i kolportaż plakatów informacyjnych o projekcie (1500 szt.)

d)  Przedstawienie kompletnego Programu Rewitalizacji) na sesji Rady Gminy Deszczno.

 1. Minimalny zakres Programu rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji
  w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO Lubuskie 2020.
 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować
   o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie), zgodnie z ustawą o rewitalizacji
 4. Tekst pierwotny. Wykonawca musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach (min. 1 forma z punktu a) oraz 2 formy z punktu b):
 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
 1. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 3. Zamawiający zobowiązany będzie do wystąpienia o zaopiniowanie Programu Rewitalizacji
  do wszystkich zobligowanych do tego podmiotów wymienionych w ustawie o rewitalizacji.
 4. Wykonawca programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony do uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje  zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.
 5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę
  i przekazana Zamawiającemu  w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.
 6. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenia Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do jednokrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.
 7. Po zrealizowania zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikacji, będą należały do Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac (w formie np. wykresu Gantta) nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni oddania podpisania umowy
  z Zamawiającym.
 9. Wykonawca sporządzi niezbędne teksty decyzji, zarządzeń lub uchwał, formularzy ankiet oraz innych pism wynikających z toku realizacji zamówienia.

 

 1. Termin  wykonania zamówienia: 31.12.2016 r. – graniczna data do której Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletny, wolny od wad prawnych
  i formalnych Gminny Program Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem projektu uchwały
  w sprawie jego przyjęcia.

 

 

 1. Okres gwarancji

 

36 miesięcy

 

 1. Warunki płatności:

Termin płatności ustala się na 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy oraz zamieszczony program rewitalizacji Zamawiającego w wykazie programów rewitalizacji województwa lubuskiego.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Kryteria, które spełniają warunki udziału w postepowaniu będą oceniane w oparciu
  o następujące kryteria:
 1.  Cena – 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),
 2. Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji – 40%:

 

 1. Kryterium ceny:
 2. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) -60 %

Doświadczenie (kryterium 2)-40 %

W zakresie kryterium cena, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W zakresie kryterium doświadczenia, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru

W = C x 60 % + T x 40 %

 •  

W = liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

 1.  
 2.  

Punkty wyliczone w kryterium cena i doświadczenie przez oceniających członków komisji zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium zgodnie z ww. wzorem.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych niżej kryteriach zostanądokonane według następujących zasad:

Cena oferty(C)

Ocena będzie następowała wg wzoru:

 

C = CN x 100 / CO


C             - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty
CN         -   najniższa oferowana cena podana w ofertach nie podlegających          odrzuceniu
CO         -  cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

 1. Kryterium doświadczenie Wykonawcy w przygotowaniu Programy rewitalizacji:
 1. 1 opracowany PR - 90 pkt.,
 2. 2 opracowane PR - 95 pkt.,
 3. 3 i więcej opracowane PR – 100 pkt.,

Spełnienie tego kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz dokumentu potwierdzającego opracowanie Programu Rewitalizacji (np. referencje, wystawiona faktura VAT za opracowanie takiego dokumentu lub inny dokument, z którego wynikać będzie, iż potencjalny Wykonawca opracowywał już tego typu dokument).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada jego wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsze w oparciu
o podane kryteria wyboru.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, ze w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

 1. Jedną usługę o wartości co najmniej 25.000 PLN brutto, każda polegająca na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji (lub współtworzeniu jako podwykonawca) programu rewitalizacji dla miejscowości/ gminy liczącej nie więcej niż 10 000 mieszkańców w przeciągu 3 lat.

 

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć wykaz usług wraz
z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

 

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

Zamawiający uzna warunek z spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje:

 1. Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika zespołu posiadającą wykształcenie wyższe, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed terminem upływu składania oferty cenowej co najmniej raz kierowała zespołem opracowującym dokument strategiczny o wartości co najmniej 25 000 zł brutto, przyjęty uchwałą Rady Gminy/Miasta, który:
 1. Zawierają co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru, którego liczba mieszkańców wynosiła nie więcej niż 10 000 mieszkańców,
 2. Były, lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych,
 3. Przeprowadzono w ramach ich opracowania konsultacje społeczne.
 1. Co najmniej jedna osoba , która będzie członkiem zespołu pełniącym funkcję eksperta ds. konsultacji społecznych, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz uczestniczyła w opracowaniu dokumentu strategicznego, który podlegał konsultacjom społecznym w modelu partycypacyjnym  
  o wartości co najmniej 25 000 zł brutto, przyjęty uchwałą Rady Gminy/Miasta, który:
 1. Zawierają co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru, którego liczba mieszkańców wynosiła nie więcej niż 10 000 mieszkańców,
 2. Były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych
 3. Przeprowadzono w ramach ich opracowania konsultacje społeczne, na które składały się minimum następujące czynności: spotkania z interesariuszami oraz zbieranie danych
  w formie ankiet
 1. Co najmniej jedna osoba , która będzie członkiem zespołu pełniącym funkcję eksperta ds. prawnych, posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku prawo, prawo i administracja, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz uczestniczyła w opracowaniu dokumentu strategicznego o wartości co najmniej 25 000 zł brutto, przyjęty uchwałą Rady Gminy/Miasta, który:
 1. Zawierają co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru, którego liczba mieszkańców wynosiła nie więcej niż 10 000 mieszkańców,
 2. Były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych
 3. Przeprowadzono w ramach ich opracowania konsultacje społeczne

Jedna osoba nie może realizować więcej niż jednej funkcji wymienionych w rozdziale VI ustęp 4 punkt 1-3 zapytania. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć wykaz osób.

 

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

 1. Nie powiązani z zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu przynajmniej 10% udziałów lub akcji,
 2. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 3. Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełniania warunków w pkt 6 dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia ww. warunki.

 

 1. Ofertę , należy złożyć do dnia 26.10.2016r. do godz. 10.00:

 

- na adres: Urząd Gminy w Deszcznie  ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno

 

Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę zadania, którego ona dotyczy z dopiskiem „nie otwierać”.

 

- Za wiążącą uznaje się datę i godzinę wpływu oferty.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Kontakt z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Mariusz Florczak, tel 95 72 87 656 mariusz.florczak@deszczno.pl

 

 1. Inne informacje

Zamawiający z Wykonawcami będzie kontaktować się telefonicznie, pocztą tradycyjną
i elektroniczną.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców za pomocą jednej
lub kilku ww. form.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.10.2016.13.12.51_zapytanie_ofertowe.pdf 2016-10-19 13:12:51 1,8MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 19-10-2016 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2016 13:12