Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deszczno: Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Ulim, Prądocin, Niwica, Borek

Deszczno: Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Ulim, Prądocin, Niwica, Borek
Numer ogłoszenia: 137727 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno , ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 95 728 76 50, faks 95 728 76 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Ulim, Prądocin, Niwica, Borek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Ulim, Prądocin, Niwica, Borek. Przebudowa drogi gminnej nr 001342F - ul. Szmaragdowa w Ulimiu. Zakres robót: a) przebudowa 385,45mb drogi o szerokości podstawowej 3,5m polegającej na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego nawierzchni bitumicznej w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, b) opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania drogowego. Remont drogi gminnej nr 001821F i 001535F w Prądocinie. Zakres robót: a) remont 490,00mb drogi o szerokości podstawowej 3,5m z miejscowymi przewężeniami i poszerzeniami polegający na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego i pospółki nawierzchni bitumicznej w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, b) opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania drogowego. Przebudowa drogi gminnej nr 001323F (Niwica - Ulim). Zakres robót: a) przebudowa 1676,16mb drogi o szerokości podstawowej 3,5m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szer. 1,0m z każdej strony, polegającej na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego nawierzchni bitumicznej w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, b) opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania drogowego. Remont drogi gminnej w m. Borek (dz. nr 245, 124, 136) Zakres robót: c) remont 498,58mb drogi w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, d) opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania drogowego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania co najmniej jednego zamówienia ( budowy, przebudowy lub remontu drogi) o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.07.2016.09.57.43_ogloszenie_drogi_gminne.pdf 2016-07-15 09:57:43 739,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2016.09.54.55_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:54:55 36,6KB 78 razy
2 15.07.2016.09.55.14_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:55:14 19,8KB 63 razy
3 15.07.2016.09.55.25_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:55:25 45KB 56 razy
4 15.07.2016.09.55.40_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:55:40 35,5KB 57 razy
5 15.07.2016.09.55.54_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:55:54 33,5KB 62 razy
6 15.07.2016.09.56.06_zalacznik_nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:56:06 16,0KB 61 razy
7 15.07.2016.09.56.19_zalacznik_nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:56:19 25,9KB 67 razy
8 15.07.2016.09.58.28_1A._Projekt_budowlany_Niwica_-_Ulim.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:58:29 12,9MB 62 razy
9 15.07.2016.09.58.48_2A._projekt_wykonawczy_Niwica_-_Ulim.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:58:48 1,8MB 65 razy
10 15.07.2016.09.58.57_3A._Przedmiar_robA_t_Uli_-_Niwica.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:58:57 140,9KB 71 razy
11 15.07.2016.09.59.07_5._Specyfikacje_techniczne_Niwica_-_Ulim.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:59:07 845,6KB 58 razy
12 15.07.2016.09.59.59_14._CD_PrA_docin.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:59:59 5,4MB 69 razy
13 15.07.2016.10.00.25_14._CD_Ulim_Szmaragdowa.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 10:00:25 5,4MB 73 razy
14 15.07.2016.10.00.50_Borek.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 10:00:50 2,5MB 73 razy
Wynik postępowania
1 02.08.2016.10.57.55_drogi_-_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_s.1.pdf 2016-08-02 10:57:55 362,1KB
2 02.08.2016.10.58.44_drogi_-_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_s.2.pdf 2016-08-02 10:58:44 240,2KB
3 09.08.2016.10.44.51_drogi_-_ogloszenie_o_wyborze.pdf 2016-08-09 10:44:51 672,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 15-07-2016 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 09-08-2016 10:44