Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ulim dz. nr 221/1 obręb Ulim oraz przebudowa pobocza drogi w miejscowości Łagodzin dz. nr 145/3 obręb Łagodzin

 Numer ogłoszenia: 34830 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ulim dz. nr 221/1 obręb Ulim oraz przebudowa pobocza drogi w miejscowości Łagodzin dz. nr 145/3 obręb Łagodzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ) obejmująca w miejscowości Ulim dz. Nr 221/1 obręb Ulim: 1) budowę 638m2 chodnika; 2) przebudowę 230m2 zjazdów; 3) profilowanie 499m2 terenów zielonych; 4) przełożenie 10m2 chodnika; oraz oznakowanie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej w m. Łagodzin, gmina Deszczno obejmujące: 5) oznakowanie pionowe - 47szt.; 6) oznakowanie poziome - 53m2; 7) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci obustronnych zwężeń wykonanych z gotowych elementów; 7a) elementy narożne - 12 szt.; 7b) elementy skrajne - 38 szt.; 7c) elementy wewnętrzne - 16 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykonania dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości minimum dwieście tysięcy złotych, w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia)..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. 7. Aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami właściwej izby. 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności. 9. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Deszczno, 66-446 Deszczno, pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Gmina Deszczno, 66-446 Deszczno, pok. nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

UWAGA zamawiający z dniem 2.03.2009r. zaktualizował plik opis  oznakowania organizacji ruchu w m. Łagodzin.

Nieaktualny plik DP Łagodzin.pdf (w pakiecie Zal_Nr_1_do_SIWZ-Dokumentacja_techniczna.zip)

Aktualny załączony plik DP Łagodzin_2 - opis

UWAGA zamawiający z dniem 5.03.2009r. zaktualizował plik dokumentacja techniczna.

Nieaktualny plik DP_Łagodzin 1.pdf (w pakiecie  Zal_Nr_1_do_SIWZ-Dokumentacja_techniczna.zip)

Aktualny załączony plik OR_Lagodzin rysunek.pdf

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 09:09:12 42,7KB 118 razy
2 Zal_Nr_1_do_SIWZ-Dokumentacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 09:24:33 3,6MB 334 razy
3 Zal_Nr_2_do_SIWZ-Specyfikacje_Ulim.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 09:24:55 528,9KB 105 razy
4 DP_Lagodzin_2_-_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-02 15:04:06 107,1KB 177 razy
5 OR_Lagodzin_rysunek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-05 08:29:09 237,2KB 82 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytanie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-02 14:49:15 27,5KB
2 Zapytanie_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-11 11:50:46 24,5KB
Wynik postępowania
1 RW1_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-03-25 09:14:56 31KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 20-02-2009 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 27-03-2009 09:44