Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz i odwóz uczniów oraz mieszkańców z terenu gminy Deszczno do Zespołu Szkół w Deszcznie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych albo za okazaniem /Karty Mieszkańca Gminy Deszczno/, autobusami własnymi lub będących w dyspozycji Wykonawcy. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do placówki w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

Deszczno: Dowóz i odwóz uczniów oraz mieszkańców z terenu gminy Deszczno do Zespołu Szkół w Deszcznie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych albo za okazaniem /Karty Mieszkańca Gminy Deszczno/, autobusami własnymi lub będących w dyspozycji Wykonawcy. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do placówki w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
Numer ogłoszenia: 251682 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno , ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 95 7287650, 7287657, 7512156, faks 95 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów oraz mieszkańców z terenu gminy Deszczno do Zespołu Szkół w Deszcznie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych albo za okazaniem /Karty Mieszkańca Gminy Deszczno/, autobusami własnymi lub będących w dyspozycji Wykonawcy. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do placówki w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów oraz mieszkańców z terenu gminy Deszczno do Zespołu Szkół w Deszcznie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu /załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych albo za okazaniem /Karty Mieszkańca Gminy Deszczno/, autobusami własnymi lub będących w dyspozycji Wykonawcy. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do placówki w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu /załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, po drogach powiatowych i gminnych gruntowych w tym dowozu i odwozu sześcioro uczniów z m. Niwica do Szkoły Podstawowej w Ulimiu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówien uzupełniajacych, stanowiacych nie wiecej niz 20 % wartosci zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia w zakresie niezbędnym warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania odpowiedniej działalności, jeżeli wykaże się aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli wykaże że dysponuje lub posiada co najmniej dwa autobusy /każdy uprawniony do przewozu min. 80 osób łącznie z miejscami stojącymi/ oraz dysponuje lub posiada co najmniej dwa samochody /co najmniej jeden uprawniony do przewozu min. 16 osób na miejscach siedzących oraz co najmniej jeden uprawniony do przewozu min. 20 osób na miejscach siedzących/ przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz fotele z oparciami bocznymi w tym co najmniej jeden samochód wyposażony w rampę umożliwiającą wjazd do środka wózkiem elektrycznym lub tradycyjnym. Wózek musi być przymocowany do szyny zamontowanej na podłodze wraz z atestowanymi pasami bezpieczeństwa do mocowania wózka inwalidzkiego na czas przewozu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.07.2014.13.37.25_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:37:25 96,5KB 122 razy
2 28.07.2014.13.37.44_formularz_ofertowy_i_cenowy_zalacznik_nr1.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:37:44 37,5KB 124 razy
3 28.07.2014.13.37.55_Oswiadczenie_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:37:55 25KB 117 razy
4 28.07.2014.13.38.06_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:38:06 37KB 119 razy
5 28.07.2014.13.38.22_harmonogram_zalacznik_nr4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:38:22 29,5KB 152 razy
6 28.07.2014.13.38.33_wzor_umowy_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:38:33 48,5KB 148 razy
7 28.07.2014.13.38.53_zalacznik_nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:38:53 14,0KB 119 razy
8 28.07.2014.13.39.09_zalacznik_nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 13:39:09 14,6KB 121 razy
Wynik postępowania
1 18.08.2014.08.23.21_ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2014-08-18 08:23:21 521,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 28-07-2014 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 28-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 18-08-2014 08:23