Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące założenia książek obiektów budowlanych na terenie Gminy Deszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące założenia książek obiektów budowlanych na terenie Gminy Deszczno

 

 

Znak: INW.271.1.7.2014

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenie 11 szt. książek obiektów budowlanych (place zabaw) w m. Osiedle Poznańskie, Glinik, Ulim, Płonica, Dzierżów, Brzozowiec, Bolemin I, Bolemin II, Maszewo, Krasowiec, Karnin oraz wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego obiektów budowlanych  w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane.

Założenie 26 szt. książek obiektów budowlanych (budynki biurowe, budynki hydrofornii, budynki sal wiejskich, budynki OSP, budynki gospodarcze – nie dotyczy poz. nr 1, 26, 27, 30 zestawienia środków trwałych) na terenie gminy Deszczno oraz wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych z badaniami  wymaganymi ustawą Prawo budowlane.

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 października 2014 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 56 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno  

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 30.06.2014 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      30.06.2014 r.   o godz. 8.05

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie usługi polegającej na założeniu 37 szt. książek obiektów budowlanych wraz      z przeglądem technicznym obiektów budowlanych oraz badaniami.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Gorzów Wlkp. 23.06.2014 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.06.2014.07.46.12_zapytanie_ofertowe.docx 2014-06-24 07:46:12 16,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.06.2014.07.48.14_zestawienie_placow_,zabaw.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-06-24 07:48:14 29,3KB 248 razy
2 24.06.2014.07.48.27_zestawienie_srodkow_trwalych.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-06-24 07:48:27 14,9KB 182 razy
Wynik postępowania
1 01.07.2014.09.18.55_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf 2014-07-01 09:18:55 736,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 24-06-2014 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 24-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 01-07-2014 09:18