Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO dotyczące wykonania 200 m2 chodnika na cmentarzu w m. Ciecierzyce.

Znak: INW.271.1.5.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonania 200 m2 chodnika na cmentarzu w m. Ciecierzyce.

 

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie szacunkowo 200 m2 chodnika na cmentarzu w m. Ciecierzyce, gmina Deszczno.

            Zakres robót obejmuje:

  • skucie istniejącego podłoża betonowego
  • korytowanie o gł.20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
  • wykonanie podbudowy o gr. 10 cm
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem
  • ustawienie obrzeży chodnikowych 6x20x100cm, na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.

 

Zamawiający wywiezie skuty beton we własnym zakresie. Kostkę brukową i obrzeża dostarczy Gmina Deszczno, pozostałe materiały winny być dostarczone przez wykonawcę i uwzględnione w cenie oferty.

 

 

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • cena oferty (cena netto i brutto) zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2014 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Katarzyna Polańska – Tel. 95 728 76 57 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno  

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 5.05.2014 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      5.05.2014 r.   o godz. 8.05

 

 

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

Gorzów Wlkp. 18.04.2014 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

 

 

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.04.2014.11.48.33_Cmentarz_Ciecierzyce.pdf 2014-04-18 11:48:33 1,3MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 18-04-2014 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 18-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 18-04-2014 11:50