Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO dotyczące wykonania inwentaryzacji terenowej miejsc wykorzystania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Deszczno wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

dotyczące wykonania inwentaryzacji terenowej miejsc wykorzystania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Deszczno wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

 

Znak: INW.271.1.2.2014

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie inwentaryzacji terenowej miejsc wykorzystania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Deszczno wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Zakres usługi obejmuje:

  1. Wykonanie inwentaryzacji terenowej.
  2. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
  3. Przygotowanie danych w bazie geoprzestrzennej z możliwością wizualizacji lokalizacji w serwisie Google Earth.
  4. Przygotowanie informacji o realizacji projektu dla mieszkańców gminy Deszczno.
  5. Przygotowanie mapy rozmieszczenia azbestu na terenie gminy Deszczno.
  6. Wprowadzenie danych do bazy azbestowej.
  7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania. 

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2014 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 56 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno  

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 3.03.2014 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      03.03.2014 r.   o godz. 8.05

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie inwentaryzacji terenowej miejsc wykorzystania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Deszczno wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

Gorzów Wlkp. 17.02.2014 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.02.2014.07.51.07_formularz_oferty_azbest.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-02-18 07:51:07 11,9KB 264 razy
Wynik postępowania
1 10.03.2014.09.31.18_ProtokA_A_-otwarcie_ofert.pdf 2014-03-10 09:31:18 970,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 18-02-2014 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 18-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 10-03-2014 09:31