Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą położonej na działce nr 160/1 w miejscowości Łagodzin

Deszczno: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą położonej na działce nr 160/1 w miejscowości Łagodzin
Numer ogłoszenia: 28366 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno , ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 95 7287650, 7287657, 7512156, faks 95 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą położonej na działce nr 160/1 w miejscowości Łagodzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą położonej na działce nr 160/1 w miejscowości Łagodzin w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej. 2. Wykonanie instalacji zewnętrznej sanitarnej (zbiornik bezodpływowy). 3. Wykonanie instalacji zewnętrznej wodnej. 4. Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem. 5. Zagospodarowanie terenu. 45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 39 00 00 00-2 Meble(włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetleń) i środki czyszczące.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia, w zakresie niezbędnym, warunek dotyczący posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się: 1) wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie robót budowlanych polegającej na budowie lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 3) wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia, w zakresie niezbędnym, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, który spełnia następujące wymagania: 1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający określając ww. wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394), 2) pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto. Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Robót, który spełnia następujące wymagania: 1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający określając ww. wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394), 2) pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto. Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Robót, który spełnia następujące wymagania: 1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający określając ww. wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394), 2) pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3.Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiana istotnych w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie umowy lub wykonanie poszczególnych elementów robót jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót lub zmiana terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności zmianą obowiązującego prawa lub niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza również zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a parametry tych materiałów i urządzeń będą równoważne lub lepsze od materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 3) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 4) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 5) Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, wynikające z: a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, b) wad dokumentacji projektowej. 6) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru itp. - zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, b) zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, e) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty, f) zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego, g) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku Vat), Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.01.2014.12.29.30_SIWZ-Lagodzin.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:29:30 280,5KB 383 razy
2 24.01.2014.12.29.50_zalacznik.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:29:51 44,5KB 372 razy
3 24.01.2014.12.43.23_LAGODZIN_SWIETLICA_WIEJSKA_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:43:23 15,6MB 457 razy
4 24.01.2014.12.45.34_LAGODZIN_SWIETLICA_WIEJSKA_SPECYFIKACJA.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:45:34 1,3MB 389 razy
5 24.01.2014.12.45.55_LAGODZIN_SWIETLICA_WIEJSKA_PRZEDMIAR.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:45:55 457,6KB 351 razy
6 24.01.2014.12.47.44_ZMIANY_W_DOKUMANTECJI_-_A_AGODZIN.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 12:47:44 38,0KB 400 razy
7 24.01.2014.13.18.58_Swietlica_wiejska_w_Lagodzinie_-_branza_elektryczna_-_Projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 13:18:58 1,0MB 394 razy
8 24.01.2014.13.20.32_Swietlica_wiejska_w_Lagodzinie_-_branza_sanitarna_-_Projekt_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 13:20:32 989,6KB 300 razy
9 24.01.2014.13.21.10_Swietlica_wiejska_w_Lagodzinie_-_KONTRUKCJA-_Projekt_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-01-24 13:21:10 1,4MB 240 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.01.2014.15.05.24_zadano_pytanie_28.01.2014.tif Po terminie otwarcia ofert 2014-01-28 15:05:28 2,5MB
Wynik postępowania
1 20.02.2014.11.48.52_OgA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2014-02-20 11:48:52 1,4MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 24-01-2014 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 08-05-2014 14:25