Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych

Znak: INW.271.1.11.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości do 14 000 euro

 

I NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. (095) 728 76 50

fax (095) 728 76 51

www.deszczno.pl

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej w Deszcznie. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 17 grudnia 2013 r.

IV INNE DOKUMENTY

1.Formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

V INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj - z-ca kierownika

 

 

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu i być zgodna z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

 3. W przypadku ubiegania się wspólnie wykonawców o udzielenie zamówienia mają oni obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 6. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

 7. Każda karta oferty sporządzonej w formie pisemnej i załączniki winny być ponumerowane i spięte.

 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty sporządzonej w formie pisemnej muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca.

 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 11. Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego w budynku Urzędu Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno , sekretariat w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

"Oferta na pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej w Deszcznie - nie otwierać do dnia 8 listopada 2013 r., do godz. 8.10".

 

 

 

VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno, sekretariat

 

Termin składania ofert - do 8.11.2013 r. do godz. 8.00

 

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert - 8.11.2013 r. o godz. 8.10

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za dostawę pomocy dydaktycznych określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

IX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

* Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

X INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

XI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

XII OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIII OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XIV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcom.

XV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę całego zamówienia podwykonawcom.

 

Deszczno 31.10.2013 r.

 

SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.10.2013.10.01.04_zapytanie_ofertowe.doc 2013-10-31 10:01:04 63,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.10.2013.10.01.04_zalacznik_nr_1_-_pomoce_dydaktyczne.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-31 10:01:04 96KB 340 razy
2 31.10.2013.10.01.26_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-31 10:01:26 72KB 58 razy
3 31.10.2013.10.01.56_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-31 10:01:56 66KB 58 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.12.2013.14.05.15_wyjaA_nienie_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-02 14:05:15 164,5KB
Wynik postępowania
1 08.11.2013.13.32.51_ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-11-08 13:32:51 38,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 31-10-2013 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 02-12-2013 14:05