Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Osiedle Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.deszczno.pl


Deszczno: Remont drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Osiedle Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475
Numer ogłoszenia: 112384 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Osiedle Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Remont 1860m drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Osiedle Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475 w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 29.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, wykonania robót drogowych o łącznej wartości co najmniej 800 000,00zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót drogowych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.04.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.03.2013.13.39.54_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:39:54 83KB 168 razy
2 21.03.2013.13.40.04_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:40:04 33KB 155 razy
3 21.03.2013.13.40.14_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:40:14 45KB 152 razy
4 21.03.2013.13.40.26_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:40:26 41KB 152 razy
5 21.03.2013.13.42.26_Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:42:26 55,5KB 149 razy
6 21.03.2013.13.42.59_Opis_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:42:59 93,8KB 160 razy
7 21.03.2013.13.43.19_rys._nr_1.0.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:43:19 579,0KB 156 razy
8 21.03.2013.13.43.47_rys._nr_1.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:43:47 344,1KB 157 razy
9 21.03.2013.13.44.03_rys._nr_1.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:44:03 377,1KB 151 razy
10 21.03.2013.13.44.20_rys._nr_1.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:44:20 401,7KB 150 razy
11 21.03.2013.13.44.56_rys._nr_1.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:44:56 317,2KB 150 razy
12 21.03.2013.13.46.01_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:46:01 23,2KB 175 razy
13 21.03.2013.13.48.45_ST_D-00.00.00_Wymagania_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:48:45 133,1KB 138 razy
14 21.03.2013.13.49.19_ST_D-01.01.01_Roboty_pomiarowe_przy_liniowych_robotach_ziemnych,_trasa_drog_w_terenie_rowninnym.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:49:19 63,0KB 134 razy
15 21.03.2013.13.49.29_ST_D-01.02.04_Rozbiorka_elemntow_drog.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:49:29 43,0KB 139 razy
16 21.03.2013.13.49.45_ST_D-04.01.01_Koryto_z_profilowaniem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:49:45 61,7KB 134 razy
17 21.03.2013.13.49.59_ST_D-04.03.01_Oczyszczenie_i_skropienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:49:59 65,6KB 133 razy
18 21.03.2013.13.50.28_ST_D-05.03.05a_scieralna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:50:28 133,2KB 139 razy
19 21.03.2013.13.51.06_ST_D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_lamanego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:51:06 94,7KB 133 razy
20 21.03.2013.13.51.21_ST_D-05.03.05b_wiazaca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:51:21 135,4KB 137 razy
21 21.03.2013.13.51.31_ST_D-06.01.01_Humusowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:51:31 55,4KB 133 razy
22 21.03.2013.13.51.42_ST_D-07.02.01_Oznakowanie_pionowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-21 13:51:42 166,6KB 144 razy
Wynik postępowania
1 15.04.2013.09.13.36_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-04-15 09:13:36 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 21-03-2013 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 21-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 15-04-2013 09:13