Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Naprawa szacunkowo 5km dróg gminnych gruntowych o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, o średniej szerokości 4,5m, z kruszywa betonowego lub ceglanego lub rumoszu, frakcja 0-65mm bez zanieczyszczeń.

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

W projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w § 2 ust 3 jest:

3.Rzeczywista cena robót budowlanych wykonanych zgodnie z §1 ust. 1 niniejszej umowy, wyliczona zostanie każdorazowo jako iloczyn rzeczywiście naprawianej drogi (w m2) i ceny ryczałtowej netto (….zł) gruzowania 1m2 jaką zaproponował Wykonawca w złożonej ofercie.

winno być:

3.Rzeczywista cena robót budowlanych wykonanych zgodnie z §1 ust. 1 niniejszej umowy, wyliczona zostanie każdorazowo jako iloczyn rzeczywiście naprawianej drogi (w mb) i ceny ryczałtowej netto (….zł) gruzowania 1mb jaką zaproponował Wykonawca w złożonej ofercie.

 

 

Deszczno: Naprawa szacunkowo 5km dróg gminnych gruntowych o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, o średniej szerokości 4,5m, z kruszywa betonowego lub ceglanego lub rumoszu, frakcja 0-65mm bez zanieczyszczeń.
Numer ogłoszenia: 102014 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Naprawa szacunkowo 5km dróg gminnych gruntowych o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, o średniej szerokości 4,5m, z kruszywa betonowego lub ceglanego lub rumoszu, frakcja 0-65mm bez zanieczyszczeń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Naprawa szacunkowo 5km dróg gminnych gruntowych o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, o średniej szerokości 4,5m, z kruszywa betonowego lub ceglanego lub rumoszu, frakcja 0-65mm bez zanieczyszczeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania naprawy (gruzowania) dróg o łącznej wartości co najmniej 200 000zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.03.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.03.2013.09.20.27_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:20:27 81,5KB 216 razy
2 14.03.2013.09.20.50_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:20:50 32KB 212 razy
3 14.03.2013.09.21.00_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:21:00 42,5KB 204 razy
4 14.03.2013.09.21.12_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:21:12 41KB 206 razy
5 14.03.2013.09.21.23_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:21:23 32KB 198 razy
6 14.03.2013.09.21.32_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:21:32 40,5KB 202 razy
7 14.03.2013.09.21.45_zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-14 09:21:45 287,5KB 243 razy
Wynik postępowania
1 08.04.2013.13.28.34_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-04-08 13:28:34 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 14-03-2013 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 08-04-2013 13:28