Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deszczno: Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Osiedle Poznańskie i Bolemin, gmina Deszczno

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.deszczno.pl


Deszczno: Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Osiedle Poznańskie i Bolemin, gmina Deszczno
Numer ogłoszenia: 31910 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Osiedle Poznańskie i Bolemin, gmina Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Osiedle Poznańskie i Bolemin, gmina Deszczno w oparciu o projekty zagospodarowania placów zabaw i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje: Osiedle Poznańskie Elementy wyposażenia placu zabaw i wyposażenie dodatkowe nw. lub równoważne 1. Zestaw zabawowy - 1 kpl. 2. Huśtawka dwuosobowa z deskami gumowymi - 1kpl. 3. Huśtawka dwuosobowa z koszykami gumowymi - 1kpl. 4. Huśtawka Bocianie Gniazdo - 1kpl. 5. Piramida wspinaczkowa duża - 1kpl. 6. Huśtawka Ważka na sprężynach - 1kpl. 7. Podwójna huśtawka Ważka - 1kpl. 8. Piramida wspinaczkowa - 1kpl. 9. Bujak Delfin - 1kpl. 10. Bujak Stokrotka - 1kpl. 11. Bujak Kogut - 1kpl. 12. Bujak Hipopotam - 1kpl. 13. Karuzela czteroosobowa- 1kpl. 14. Piaskownica sześciokątna - 1kpl. 15. Zjazd linowy - 1kpl. 16. Ławki z oparciem 160x100x40cm- 9szt. 17. Kosz na śmieci - 4szt. 18. Regulamin placu zabaw - 1 szt. 19. Ogrodzenie - 1kpl. Bolemin Elementy wyposażenia placu zabaw i wyposażenie dodatkowe nw. lub równoważne 1. Zestaw sprawnościowy duży - 1kpl. 2. Zestaw zabawowy - 1kpl. 3. Piramida wspinaczkowa duża - 1kpl. 4. Ławka z oparciem 160x100x40cm - 4szt. 5. Kosz na śmieci -1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 26.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia, w zakresie niezbędnym, warunek dotyczący posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem robót dotyczących kształtowania lub wyposażenia placów zabaw o łącznej wartości minimum 150 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-01-23 12:54:53 46,5KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2013-02-04 13:19:46 33,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:54:53 82,5KB 256 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:55:07 56,5KB 239 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:55:16 42KB 208 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:55:35 35,5KB 206 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:55:45 61,5KB 239 razy
6 STWiORB.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:55:54 62KB 295 razy
7 przedmiar.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:56:07 48KB 258 razy
8 Bolemin_PL_ZAB_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:56:17 204,1KB 822 razy
9 Bolemin_PL_ZAB_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:56:29 449,3KB 244 razy
10 Bolemin_PL_ZAB_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:56:40 103,0KB 244 razy
11 os._PoznaA_skie_PL_ZAB_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:56:50 203,4KB 1995 razy
12 os._PoznaA_skie_PL_ZAB_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:57:31 2,8MB 383 razy
13 os._PoznaA_skie_PL_ZAB_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-23 12:57:43 153,2KB 288 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytanie_25.01.2013.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-01-25 09:50:35 54,1KB
2 pytanie_25.01.2013.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-01-25 09:54:22 54,1KB
3 pytanie_29.01.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-01-29 07:51:26 578,2KB
4 pytania_31.01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-31 08:09:21 961,6KB
5 ZMIANA_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-04 13:21:18 39,5KB
6 Zmiana_zalacznika_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-04 13:21:35 21,5KB
7 Zmiana_zalacznika_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-04 13:21:46 21,5KB
8 ZMIANA_PRZEDMIARU_ROBOT.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-04 13:28:48 47,5KB
9 Pytanie_04.02.2013r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-05 07:58:48 483,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 MIEJSCE_ORAZ_TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.doc 2013-02-04 13:24:52 22KB
Wynik postępowania
1 01.03.2013.07.53.11_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-03-01 07:53:11 37KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 23-01-2013 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 23-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 06-05-2013 16:59