Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

Deszczno: Sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno
Numer ogłoszenia: 368004 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno: - benzyny bezołowiowej wg Polskiej Normy PN EN ISO 4259:2002 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2005r nr 216 poz. 1825 ), PKWiU nr 23.20.11-50.20 - oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN ISO 4259:2002, PKWiU nr 23.20.15-50.10 Dostawy muszą być realizowane przez stację paliwową (położoną na terenie gminy Deszczno, czynną całodobowo, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, która oferuje pełen asortyment paliw określonych w opisie przedmiotu zamówienia) Wykonawcy lub sieć stacji paliwowych Wykonawcy, za które uważa się stacje oznakowane LOGO Wykonawcy, w szacunkowych ilościach w 2012/2013 r. 1. benzyny bezołowiowej Pb95 - 4 000 litrów, 2. olej napędowy - 50 000 litrów,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.42.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia w zakresie niezbędnym warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania odpowiedniej działalności lub czynności, jeżeli wykaże się aktualną koncesją na obrót paliwem. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-25.09.2012_R..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:29:28 82KB 117 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-25.09.2012_R..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:29:41 50,5KB 78 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:29:52 30,5KB 81 razy
4 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:30:06 40KB 82 razy
5 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ-25.09.2012_R..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:30:15 35KB 96 razy
6 zalacznik_nr_1_do_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-27 08:30:32 52,5KB 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 27-09-2012 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 28-09-2012 08:26