Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu numer WND-POKL.09.01.02-08-151/12 pt. "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" ogłasza otwarty nabór ofert do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno na stanowiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE

przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

Gmina Deszczno, 66-446 Deszczno 63

w ramach projektu numer WND-POKL.09.01.02-08-151/12

pt. „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją”

w ramach realizacji projektu „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach POKL - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

w dniu 21 września 2012 r. Gmina Deszczno

 ogłasza otwarty nabór ofert do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno na następujące stanowiska:

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Deszcznie:

 1. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4 grupy x 30 godzin.
 2. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych , 2 grupy x 30 godzin.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 1 grupa x 30 godzin.
 4. Nauczycielprowadzącyzajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 1 grupa x 30 godzin.

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ulimiu:

 1. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 1 grupa x 30 godzin.
 2. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych , 1 grupa x 30 godzin.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 1 grupa x 30 godzin.
 4. Nauczyciel  prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 1 grupa x 30 godzin.

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Boleminie:

1.    Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 2 grupy x 30 godzin.

2.    Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych , 1 grupa x 30 godzin.

3.   Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 3 grupy x 30 godzin.                                                                                

4.   Nauczyciel  prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 1 grupa x 30 godzin. 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach:

1.   Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 1 grupa x 30 godzin.

2.   Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych , 1 grupa x 30 godzin.

3.   Nauczycielprowadzącyzajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 1 grupa x 30 godzin.

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Prowadzenie zajęć w grupie w ramach projektu
 • Tworzenie programu i harmonogramu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
 • Tworzenie programu i harmonogramu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  rozwijające zainteresowania  uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

3. Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
 • Tworzenie programu i harmonogramu  zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy  
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć dla dzieci z wadami postawy   

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  rozwijające zainteresowania  uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia przedmiotowych zajęć 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
 • Tworzenie programu i harmonogramu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcialogopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
 • Tworzenie programu i harmonogramu zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
 • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami mowy

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie logopedyczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć

6. Czas trwania projektu: od 01.10.2012 r. do 28.06.2012 r.

7. Zajęcia odbywać się będą w budynkach ww. szkół w godzinach  11.40 – 13.40

8. Oferent zobowiązany jest prowadzić zajęcia w oparciu o nową podstawę programową i treść nauczania obowiązującą w danej grupie.   

9. Oferty powinny zawierać:

1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2) Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:

a) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych świadectw lub zaświadczeń wskazujących na kwalifikacje kandydata na dane stanowisko (oryginały do wglądu przy podpisywaniu umowy zlecenia),

b) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne   i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2),

c) podpisana klauzulao treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 3.

10. Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto zł za 1 godz. lekcyjną

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia  28.09.2012r. do godz. 10.00, /Sekretariat/ Urzędu Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63 z dopiskiem Dotyczy naboru na usługę edukacyjną w celu realizacji projektu   „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją”

Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Deszczno po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w szkołach podstawowych u dyrektorów szkół.

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           /-/Jacek Wójcicki

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTY

OFERENT:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

TEL…………………………………………………………………………………………………

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Deszcznie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oferuję prowadzenie zajęć na stanowisku:

1) ………………………………………………………………………………………………………

                      w  1/ 2/ 3/ 4/ * grupie/ach                   * zaznaczyć właściwą ilość

2) ………………………………………………………………………………………………………

                      w  1/ 2/  * grupie/ach                          * zaznaczyć właściwą ilość

3) ………………………………………………………………………………………………………

             w  1 grupie                   

4) ………………………………………………………………………………………………………

            w  1 grupie                   

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ulimiu:

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oferuję prowadzenie zajęć na stanowisku:

1)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie                   

2)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie       

3)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie                   

4)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie                   

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Boleminie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oferuję prowadzenie zajęć na stanowisku:

1)…………………………………………………………………………………………………………..

                   w  1/ 2/ * grupie/ach               * zaznaczyć właściwą ilość

2)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie       

3)…………………………………………………………………………………………………………

                  w  1/ 2/ 3 * grupie/ach                        * zaznaczyć właściwą ilość

4)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie                   

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach:

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oferuję prowadzenie zajęć na stanowisku:

1)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie                   

2)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie       

3)…………………………………………………………………………………………………………

w  1 grupie,                  

w ramach realizacji projektu „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" w ramach POKL - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Oświadczam, że usługę edukacyjną opisaną w zapytaniu ofertowym
wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

cena za 1 godzinę zajęć brutto:………………… (słownie:………....………………..…………….)

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty - stanowiącymi jej integralną część - są:

1) Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:

a) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych świadectw lub zaświadczeń wskazujących na kwalifikacje kandydata na dane stanowisko,

b) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne  i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) podpisana klauzulao treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 


 

miejscowość, …................data............................                    …………………………………..

podpis czytelny

 


 

                                                                                                                                    Załącznik nr 2

Miejscowość................................. , data.............. 

 

......................................................

                /Imię i nazwisko/ 

.....................................................

                  /adres/

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

...................................................

           Czytelny  podpis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Załącznik nr 3

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

    ...........................................

                                                                                                                 czytelny podpis        

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie_ofertowe.doc 2012-09-21 13:41:46 95,5KB
Wynik postępowania
1 Protokol_z_wyboru_wykonawcow.pdf 2012-09-28 11:51:42 221,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 21-09-2012 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 28-09-2012 11:51