Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Renowacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.deszczno.pl


Deszczno: Renowacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Numer ogłoszenia: 279910 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Renowacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Renowacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje: Roboty ogólnobudowlane 1.Wymianę okien i renowację krat. 2.Wymianę drzwi wejściowych na 1. piętrze z klatki schodowej oraz drzwi zewnętrznych wejściowych do lokali na 1. piętrze. 3.Remont daszka nad wejściem do budynku (elewacja wschodnia). 4.Docieplenie ścian zewnętrznych. 5.Wykonanie nowej kolorystyki budynku. 6.Wymianę obróbek blacharskich. 7.Poszerzenie i modernizację istniejących schodów wejściowych do budynku (elewacja północno - zachodnia).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia w zakresie niezbędnym warunek dotyczący posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem robót budowlanych w zakresie robót budowlanych remontowych lub wykończeniowych o łącznej wartości minimum 180 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamA_wieniu.doc 2012-08-01 10:38:37 44KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:38:37 82KB 54 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:38:47 30KB 51 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:38:56 24,5KB 55 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:39:05 35KB 51 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:39:16 59KB 44 razy
6 przedmiar_str_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:55:30 4,5MB 65 razy
7 przedmiar_str_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:56:30 4,5MB 84 razy
8 przedmiar_str_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:57:43 4,7MB 62 razy
9 przedmiar_str_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:58:14 1,7MB 57 razy
10 dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-01 10:59:59 6,7MB 46 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_27.1.4.2012.doc 2012-08-29 13:32:51 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 01-08-2012 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 29-08-2012 13:32