Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2011/2012

Deszczno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2011/2012
Numer ogłoszenia: 364824 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 1 -posypywanie mieszanką solno-piaskową szacunkowo 100km dróg gminnych na terenie gminy Deszczno. Zadanie nr 2 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Osiedle Poznańskie, Zadanie nr 3 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Deszczno, Karnin, Maszewo, Białobłocie, Glinik, Orzelec, Dziersławice. Zadanie nr 4 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Ulim, Łagodzin, Niwica, Koszęcin, Bolemin, Płonica, Kiełpin, Dzierżów, Prądocin, Krasowiec. Zadanie nr 5 -odśnieżanie szacunkowo 5km dróg gminnych przy pomocy pługu odśnieżnego wirnikowego. Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień - 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 01.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.11.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Posypywanie mieszanką solno-piaskową szacunkowo 100km dróg gminnych na terenie gminy Deszczno..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 1 -posypywanie mieszanką solno-piaskową szacunkowo 100km dróg gminnych na terenie gminy Deszczno..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 01.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Osiedle Poznańskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 2 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Osiedle Poznańskie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 01.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Deszczno, Karnin, Maszewo, Białobłocie, Glinik, Orzelec, Dziersławice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 3 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Deszczno, Karnin, Maszewo, Białobłocie, Glinik, Orzelec, Dziersławice.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 01.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Ulim, Łagodzin, Niwica, Koszęcin, Bolemin, Płonica, Kiełpin, Dzierżów, Prądocin, Krasowiec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 4 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych w m. Ulim, Łagodzin, Niwica, Koszęcin, Bolemin, Płonica, Kiełpin, Dzierżów, Prądocin, Krasowiec.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 01.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Odśnieżanie szacunkowo 5km dróg gminnych przy pomocy pługu odśnieżnego wirnikowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 5 -odśnieżanie szacunkowo 5km dróg gminnych przy pomocy pługu odśnieżnego wirnikowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 01.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Odsniezanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 10:37:35 93KB 116 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 10:37:49 32KB 125 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 10:38:00 24,5KB 100 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 10:38:10 32,5KB 98 razy
5 Zalacznik_nr_4-projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 10:38:21 31KB 110 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2011-11-16 14:42:49 37,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 07-11-2011 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 16-11-2011 14:42