Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin .

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89065-2011 z dnia 2011-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin . Zakres zadania obejmuje: m. Prądocin -budowę chodnika, -remont...
Termin składania ofert: 2011-04-05


Numer ogłoszenia: 62192 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:89065 - 2011 data 18.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna..
 • W ogłoszeniu powinno być:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

 

 

Deszczno: Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin .
Numer ogłoszenia: 89065 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin . Zakres zadania obejmuje: m. Prądocin -budowę chodnika, -remont nawierzchni drogi, -remont zjazdów indywidualnych i publicznych, -profilowanie i obsianie trawą terenów zielonych, -oznakowanie drogowe pionowe i poziome, w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. m. Ciecierzyce -remont nawierzchni drogi, -remont zjazdów indywidualnych i publicznych, -profilowanie i obsianie trawą pobocza, -profilowanie oraz uzupełnienie pobocza mieszanką optymalną, -oznakowanie drogowe pionowe i poziome, w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości co najmniej 1 000 000zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda oświadczenia, że osoby które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz minimum 5 letnie doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:16:23 92,5KB 238 razy
2 Zalacznik_nr_1..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:16:35 51KB 219 razy
3 zalacznik_nr_2..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:16:49 25KB 205 razy
4 Zalacznik_nr_3..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:17:00 31,5KB 204 razy
5 Zalacznik_nr_4..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:22:48 56,5KB 243 razy
6 Projekt-Ciecierzyce.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:23:24 1,4MB 203 razy
7 Przedmiar_Ciecierzyce.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:24:21 25,6KB 260 razy
8 Projekt-Pradocin.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:25:01 1,8MB 193 razy
9 Przedmiar,_Pradocin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:25:47 25,2KB 331 razy
10 STWiORB.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:26:29 1,4MB 190 razy
11 Organizacja_ruchu-Ciecierzyce,Pradocin.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 12:30:36 2,7MB 199 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie_o_zmianie_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 14:01:58 23KB
2 Pytanie_-_28.03.2011_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 08:22:35 34KB
3 Wyjasnienia_zamawiajacego_28.03.2011r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 08:23:20 11KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.doc 2011-04-01 13:59:31 30KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-naprawa.doc 2011-04-15 08:59:21 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 18-03-2011 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 15-04-2011 08:59