Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie: 1)zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno, 2)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

 UWAGA!!!!!!!!!!! ZMIANA ZAKRESU ZAMÓWIENIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deszczno 5.04.2011 r.

UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTY (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ)!!!!!!!

 !!!!!!!!

 

W związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty  w terminie do 4.04.2011 r. o ich zmianę lub wycofanie na poniższych zasadach.   

 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane

koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem

"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY”

należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 

W przypadku nie wycofania lub zmiany oferty zamawiający zmuszony będzie do odrzucenia wszystkich złożonych ofert przez danego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 47286-2011 z dnia 2011-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Karnin i Łagodzin w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/340/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., ...
Termin składania ofert: 2011-03-28


Numer ogłoszenia: 64234 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:47286 - 2011 data 17.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest:II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Karnin i Łagodzin w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/340/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ulim w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/39/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Karnin i Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/341/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/38/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/37/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 6)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Ulim, Łagodzin, Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/35/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Deszczno w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r...
 • W ogłoszeniu powinno być:II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Karnin i Łagodzin w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/340/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ulim w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/39/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Karnin i Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/341/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/38/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Deszczno w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VIII/58/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2011 r., 6)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Ulim, Łagodzin, Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VIII/61/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2011 r., 7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Deszczno w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r...

 

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!

 

Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 47286-2011 z dnia 2011-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Karnin i Łagodzin w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/340/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., ...
Termin składania ofert: 2011-03-28

 

 

Numer ogłoszenia: 54328 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47286 - 2011 data 17.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna..

 

Deszczno: Opracowanie: 1)zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno, 2)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno
Numer ogłoszenia: 47286 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie: 1)zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno, 2)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Karnin i Łagodzin w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/340/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ulim w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/39/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Karnin i Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr XLIV/341/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010 r., 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/38/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagodzin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/37/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 6)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - obręb Ulim, Łagodzin, Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/35/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r., 7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Deszczno w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem do uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania co najmniej pięciu usług polegających na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby mieszkalnictwa, opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa, o łącznej wartości minimalnej 100 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda oświadczenia i dokumentu potwierdzającego, że przynajmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) tj. wpisana jest na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:55:45 82,5KB 223 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:55:57 52,5KB 215 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:56:11 29KB 196 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:56:44 35,5KB 193 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:57:38 43KB 347 razy
6 Harmonogram_realizacji_zamowienia-zalacznik_nr_1_do_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 12:59:25 34KB 194 razy
7 Uchwaly.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 13:00:00 2,2MB 195 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Skanowanie_2011-03-23_11-20.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-03-23 11:37:52 211,3KB
2 wyjasnienia_25.03.2011.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-03-25 08:35:26 111,2KB
3 Ogloszenie_o_zmianie_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-25 09:43:26 23KB
4 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 14:56:41 35,5KB
5 Ogloszenie_o_zmianie_SIWZ_4.04.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 14:56:56 31KB
6 Pytania_4.04.2011r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 14:57:21 23KB
7 Uchwaly-_nieaktualne___.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 14:59:16 1,0MB
8 Uchwaly_04.04.2011_-_aktualne.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 15:13:47 1,4MB
9 zalacznik_nr_1aktualny.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-05 11:43:48 49,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2011-03-25 09:26:06 30KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2011-04-19 13:44:43 37KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 17-03-2011 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 19-04-2011 13:44