Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZAMAWIAJĄCY ZŁOŻYŁ WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ)!

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46640-2011 z dnia 2011-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie polegająca na wykonaniu: 1)termomodernizacji (dociepleniu dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian budynku), 2)robót towarzyszących (remoncie elementów...
Termin składania ofert: 2011-04-01


Numer ogłoszenia: 57152 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:46640 - 2011 data 17.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna..
 • W ogłoszeniu powinno być:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat..

 

Deszczno: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie
Numer ogłoszenia: 46640 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie polegająca na wykonaniu: 1)termomodernizacji (dociepleniu dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian budynku), 2)robót towarzyszących (remoncie elementów dekoracyjnych, daszków i schodów zewnętrznych, opaski wokół budynków), 3)robót elektrycznych (montażu instalacji odgromowej w budynku A, B, C), 4)iluminacji elewacji, 5)instalacji centralnego ogrzewania i kolektorów słonecznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.23.11-0, 45.31.23.11-0, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda: 1)wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji (dociepleniu dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian budynku) obiektów budowlanych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2)wykonania robót budowlanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania o łącznej wartości minimum 500 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 3)wykonania robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej o łącznej wartości minimum 100 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda oświadczenia, że osoby które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają: 1) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - oraz minimum 5 letnie doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: LRPO 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Znak: INW-341-5-11

                                                                                                           Deszczno 26.04.2011 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Deszcznie.

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

THERMBAU POLSKA

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Walki Młodych 78a

64-920 Piła

Cena oferty nr 4 – 2 079 867,91 zł brutto   

W wymaganym przez zamawiającego terminie wpłynęło sześć ofert. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

Oznaczona nr 1 oferta:

„TADBUD”

Zakład Ogólnobudowlany

Józef Żybura

Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8

66-415 Kłodawa

Cena oferty nr 1 – 2 545 074,38 zł brutto   

Oznaczona nr 2 oferta:

PPU TERMO Spółka Jawna

Bogusław Trybuchowicz, Stanisław Winiarski

ul. Międzychodzka 12

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty nr 2 – 2 844 044,21 zł brutto 

Oznaczona nr 3 oferta: (LIDER KONSORCJUM)

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

„Pak-BUD”  

Zbigniew Pakuła

ul. Boh. Westerplatte 9/3

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty nr 3 – 2 182 755,74 zł brutto   

Oznaczona nr 4 oferta:

 THERMBAU POLSKA

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Walki Młodych 78a

64-920 Piła

Cena oferty nr 4 – 2 079 867,91 zł brutto   

Oznaczona nr 5 oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlane

„Jack-Bud”

Jacek Grabowski

Os. B. Chrobrego Pawilon 110

60-681 Poznań

Cena oferty nr 5 – 2 182 877,25 zł brutto   

Oznaczona nr 6 oferta:

EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19-20

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty nr 6 – 2 647 537,24 zł brutto   

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Żadna oferta wykonawcy nie została odrzucona.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:40:53 95,5KB 337 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:41:07 32KB 266 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:41:18 29,5KB 265 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:41:32 36,5KB 269 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:41:44 62,5KB 249 razy
6 PROJEKT_B._ARCHITEKTONICZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:42:42 3,8MB 259 razy
7 PROJEKT_B._ELEKTRYCZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:43:11 1,1MB 237 razy
8 PROJEKT_B._KONSTRUKCYJNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:43:32 562,9KB 226 razy
9 PROJEKT_B.SANITARNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:44:13 2,4MB 236 razy
10 PRZEDMIAR_DLA_OFERENTA_W.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:45:52 44,5KB 270 razy
11 PRZEDMIAR_DLA_OFERENTA_W_-_inst._odgromowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:46:02 35,5KB 239 razy
12 PRZEDMIAR_DLA_OFERENTA_W-_rob._snitarne.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:46:32 101,8KB 244 razy
13 PRZEDMIAR_DLA_OFERENTA_W_rob.towarzyszace.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:47:54 51,6KB 252 razy
14 PRZEDMIAR_DLA_OFERENTA_W_termomodernizacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:48:06 108,6KB 276 razy
15 STWIOR-_inst._odgromowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:48:28 206,1KB 223 razy
16 STWIOR-_rob_sanitarne.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:48:39 207,2KB 220 razy
17 STWIOR_termomodernizacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:49:01 470,6KB 218 razy
18 STWIOR-branza_elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:49:17 44,4KB 225 razy
19 Termomodernizacja_-cz._1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:49:51 1,2MB 252 razy
20 Termomodernizacja-_cz.2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-17 08:50:37 3,0MB 236 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie-25.03.2011_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-25 11:32:41 22,5KB
2 POSTAC-_SZKOLA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-25 11:34:09 10,5KB
3 Pytanie_-_28.03.2011_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-28 10:09:39 24KB
4 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_SIWZ_29.03.2011_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-29 11:58:05 40KB
5 Odpowiedzi_na_pytana-_cz._I.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 10:46:06 358,7KB
6 odpowiedzi_na_pytania-cz._II.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 10:46:46 1,3MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OgA_oszenie_o_zmianie_ogloszenia_29.03.2011_r..doc 2011-03-29 11:26:05 30KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 17-03-2011 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 23-08-2011 12:05