Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2010/2011

Deszczno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2010/2011
Numer ogłoszenia: 327932 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2010/2011 które obejmuje: Zadanie nr 1 -odśnieżanie szacunkowo 400km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, -posypywanie mieszanką solno-piaskową szacunkowo 100km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, -odśnieżanie z posypywaniem mieszanką solno-piaskową szacunkowo 200km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zadanie nr 2 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych nieutwardzonych w m. Deszczno, Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Osiedle Poznańskie, Karnin, Maszewo, Glinik. Zadanie nr 3 -odśnieżanie szacunkowo 200km dróg gminnych nieutwardzonych w m. Ulim, Łagodzin, Niwica, Koszęcin, Bolemin, Płonica, Kiełpin, Dzierżów, Orzelec, Białobłocie, Krasowiec, Dziersławice..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, który wygra przetarg, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 01.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zadanie nr 1 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował następującymi urządzeniami technicznymi : samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką, ciągnik rolniczy z pługiem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zadanie nr 2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował ciągnikiem rolniczym z pługiem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zadanie nr 3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował ciągnikiem rolniczym z pługiem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.10.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Odsniezanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:12:37 84KB 88 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:17:18 30KB 76 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:17:32 24,5KB 79 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:17:45 31KB 82 razy
5 Zalacznik_nr_4-projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:18:25 31KB 91 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-10-20 13:41:10 32,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 12-10-2010 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 20-10-2010 13:41