Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno

  UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 322662-2010 z dnia 2010-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno z obcięciem krawędzi (średnia grubość ubytku 7cm) w przewidywanej ilości 200m2, obejmuje: wycięcie uszkodzonych...
Termin składania ofert: 2010-10-22


Numer ogłoszenia: 287795 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:322662 - 2010 data 07.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno z obcięciem krawędzi (średnia grubość ubytku 7cm) w przewidywanej ilości 200m2, obejmuje: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów, usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno bez obcięcia krawędzi (średnia grubość ubytku 7cm) w przewidywanej ilości 900m2, obejmuje: usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu.
 • W ogłoszeniu powinno być:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno z obcięciem krawędzi (grubość ubytku do 5cm) w przewidywanej ilości 200m2, obejmuje: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów, usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno bez obcięcia krawędzi (grubość ubytku do 5cm) w przewidywanej ilości 900m2, obejmuje: usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. Uwaga! W przypadku wystąpienia wyrw o grubości powyżej 5 cm wykonawca obowiązany jest wykonać podbudowę z pospółki lub gruzu, a następnie wypełnić wyrwy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco grubości 5 cm.

Deszczno: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno
Numer ogłoszenia: 322662 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno z obcięciem krawędzi (średnia grubość ubytku 7cm) w przewidywanej ilości 200m2, obejmuje: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów, usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno bez obcięcia krawędzi (średnia grubość ubytku 7cm) w przewidywanej ilości 900m2, obejmuje: usunięcie rumoszu i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytku, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował następującymi urządzeniami technicznymi : walec wibracyjny lub płyta wibracyjna, piła mechaniczna do cięcia nawierzchni, samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.10.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Naprawa_drog.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:38:00 80,5KB 198 razy
2 STWIORB_naprawa_drog.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:38:15 75,8KB 490 razy
3 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:38:47 51KB 178 razy
4 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:38:58 24,5KB 181 razy
5 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:39:10 31KB 177 razy
6 Zalacznik_nr_4_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-07 11:39:26 35,5KB 191 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_Naprawa_drog-aktualny_od_14.10.2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-14 14:57:50 81KB
2 Zalacznik_nr_1-aktualny_od_14.10.2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-14 14:58:05 51KB
3 Zalacznik_nr_4_Umowa-aktualny_od_14.10.2010.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-14 14:58:19 35,5KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-10-25 13:23:09 28KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 07-10-2010 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 07-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 25-10-2010 13:23