Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Naprawa szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 285784-2010 z dnia 2010-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 0-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno.
Termin składania ofert: 2010-09-27

 

Numer ogłoszenia: 303212 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 285784 - 2010 data 10.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Naprawa szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno..
 • W ogłoszeniu powinno być: Naprawa szacunkowo 7km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 0-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno..
 • W ogłoszeniu powinno być: Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 0-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 7km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno...

 

 

Deszczno: Naprawa szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno.
Numer ogłoszenia: 285784 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 0-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania naprawy (gruzowania) dróg o łącznej wartości co najmniej 200 000zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_1..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:49:32 49,5KB 177 razy
2 SIWZ_Naprawa_drog.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:50:02 94KB 149 razy
3 zalacznik_nr_2..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:50:22 24,5KB 175 razy
4 Zalacznik_nr_3..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:50:47 31KB 174 razy
5 Zalacznik_nr_4_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:51:00 33KB 182 razy
6 STWiOR..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:56:17 26KB 141 razy
7 Dokumentacja..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 08:56:46 22,5KB 155 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacja_dla_Wykonawcow.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-23 10:50:27 22KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-naprawa.doc 2010-09-28 11:03:09 28,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 10-09-2010 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 28-09-2010 11:03