Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja dróg rolniczych na terenie gminy Deszczno.

 

Deszczno: Modernizacja dróg rolniczych na terenie gminy Deszczno.
Numer ogłoszenia: 276488 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja dróg rolniczych na terenie gminy Deszczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Modernizacja Dróg Rolniczych - Łagodzin, droga nr 1 (0,245km), dz. 7/3, Łagodzin, droga nr 1a (0,148km), dz. 6/4, Osiedle Poznańskie i Ciecierzyce, droga nr 2 (1,555km), dz. 466, 486, obejmująca roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 20cm, wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego lub betonowego rozdrobnionego o gr. 10cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki pozyskanej z frezowania nawierzchni asfaltowej gr. 10cm po uwałowaniu, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 i w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, który wygra przetarg, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda wykonania minimum dwóch robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia każda o wartości minimum 100 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osoby zdolnej do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda oświadczenia, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.09.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:19:50 80KB 149 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:20:58 53,5KB 145 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:21:11 29KB 140 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:21:22 32KB 137 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:22:18 65,5KB 140 razy
6 UG_DESZCZNO_Lagodzin_1a_przedmiar.htm Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:23:53 61,6KB 222 razy
7 UG_Deszczno_Lagodzin_d1_przedmiar.htm Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:24:03 61,6KB 182 razy
8 UG_Deszczno_Osiedle_P_d2_przedmiar.htm Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:24:29 61,7KB 227 razy
9 Przekroj.JPG Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:25:30 91,3KB 144 razy
10 STWiORB.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 09:25:46 57,5KB 257 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 03-09-2010 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 03-09-2010 09:26