Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno.

Deszczno: Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno.
Numer ogłoszenia: 89968 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno. Opracowanie szacunkowo: 25 aktualizacji mapy w skali 1:2000 do celów projektowych do 1ha, 15 aktualizacji mapy w skali 1:2000 do celów projektowych za następny hektar, 25 aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych do 1ha, 15 aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych za następny hektar, 100 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), sieć główna, pierwsze 100m, 50 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), sieć główna, następne 100m, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), przyłącze domowe nie w sieci, 5 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), za pomiar 1 szt. studni, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), za pomiar 100mb przewodu rurociągu tłoczonego, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), przyłącze domowe nie w sieci, 15 pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych, 10 podziałów działek, dwie pierwsze działki, 2 podziałów działek, za następne działki, 1 rozgraniczenie, 1 pkt. graniczny, 3 rozgraniczenia, następne punkty graniczne, 10 wznowień granic, 1 pkt. graniczny, 25 wznowienie granic, następne punkty graniczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, który wygra przetarg, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.25.00.00-5, 71.22.22.00-2, 71.35.43.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda wykonania usług o łącznej wartości co najmniej 20 000zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osoby zdolnej do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, ze zmianami).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 11:57:11 87KB 103 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 11:57:38 71KB 97 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 11:57:50 29,5KB 101 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 11:58:06 35,5KB 98 razy
5 Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 11:58:20 46,2KB 100 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-04-12 11:06:08 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 30-03-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 30-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 12-04-2010 11:06