Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Karnin, Niwica, Ciecierzyce, Glinik, Borek, Ulim, Prądocin, Orzelec i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Deszczno. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Deszczno: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Karnin, Niwica, Ciecierzyce, Glinik, Borek, Ulim, Prądocin, Orzelec i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Deszczno. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Numer ogłoszenia: 86318 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Karnin, Niwica, Ciecierzyce, Glinik, Borek, Ulim, Prądocin, Orzelec i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Deszczno. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Etap I m. Ciecierzyce - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 110PE - 1910m, dn 90PE - 946m m. Glinik - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 90PE - 1346m m. Borek - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 160PE - 954m, dn 110PE - 1179m, dn 90PE - 1843m m. Ulim - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 110PE - 270m m. Prądocin - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 160PE - 874m, dn 110PE - 706m, dn 90PE - 3478m m. Orzelec - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 110PE - 2573m m. Deszczno - sieć kanalizacyjna z rur dn 20 PCV - 50m ETAP II m. Karnin - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 1225PE - 2250m, dn 110PE - 820m m. Niwica - sieć wodociągowa rozdzielcza z rur typu PE100 SDR17 dn 110PE - 2969m, dn 90PE - 880m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, który wygra przetarg, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda wykonania robót budowlanych (sieć wodociągowa), o łącznej długości co najmniej 5 km i łącznej wartości co najmniej 800 000 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania osoby zdolnej do wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający żąda oświadczenia, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:08:23 81KB 290 razy
2 zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:08:39 31,5KB 280 razy
3 zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:08:50 12,5KB 194 razy
4 zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:09:02 27,0KB 181 razy
5 zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:09:21 39,5KB 192 razy
6 przedmiary_wodociA_g_i_kanaliza.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:22:18 704,3KB 171 razy
7 Glinik_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:23:02 1,1MB 163 razy
8 Karnin_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:24:27 4,9MB 134 razy
9 Niwica_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:25:29 2,3MB 134 razy
10 Orzelec_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:26:18 1,6MB 124 razy
11 Ciecierzyce_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:29:57 2,3MB 132 razy
12 Ulim_Wersja_elektroniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:30:47 1,0MB 129 razy
13 Borek_czesc_nr_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:47:29 5,0MB 137 razy
14 Borek_czesc_nr_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:48:24 4,1MB 126 razy
15 Pradocin_czesc_nr_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:50:45 6,7MB 131 razy
16 Pradocin_czesc_nr_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:51:55 5,2MB 123 razy
17 kanaliza_Deszczno.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-29 10:55:55 668,8KB 128 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 10:16:02 11,2KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-04-15 08:34:10 41KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 26-03-2010 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 26-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 21-09-2010 13:24