Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Naprawa i konserwacja dróg na terenie gminy Deszczno

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77812-2010 z dnia 2010-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Zadanie nr 1 Konserwacja szacunkowo 30km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem Konserwacja szacunkowo 10km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem i walca wibracyjnego o...
Termin składania ofert: 2010-04-06


Numer ogłoszenia: 80188 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77812 - 2010 data 19.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zadanie nr 1 Konserwacja szacunkowo 30km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem Konserwacja szacunkowo 10km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem i walca wibracyjnego o obciążeniu bębna co najmniej 7000kg Zadanie nr 2 Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 20-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych Zadanie nr 3 Naprawa - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg gminnych szacunkowo 2 000 ton pospółki drogowej odpowiadającej normie PN-B-11111:1996 z rozplantowaniem..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 1 Konserwacja szacunkowo 30km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem Konserwacja szacunkowo 10km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem i walca wibracyjnego o obciążeniu bębna co najmniej 7000kg Zadanie nr 2 Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 0-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych Zadanie nr 3 Naprawa - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg gminnych szacunkowo 2 000 ton pospółki drogowej odpowiadającej normie PN-B-11111:1996 z rozplantowaniem..

 

Deszczno: Naprawa i konserwacja dróg na terenie gminy Deszczno
Numer ogłoszenia: 77812 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa i konserwacja dróg na terenie gminy Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Konserwacja szacunkowo 30km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem Konserwacja szacunkowo 10km dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki z laserowym sterowaniem i walca wibracyjnego o obciążeniu bębna co najmniej 7000kg Zadanie nr 2 Naprawa (kruszywo betonowe-ceglane średnio o grubości 10cm, średnio o szerokości 4,5m, frakcja 20-65mm, bez żadnych zanieczyszczeń) szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych Zadanie nr 3 Naprawa - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg gminnych szacunkowo 2 000 ton pospółki drogowej odpowiadającej normie PN-B-11111:1996 z rozplantowaniem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zadanie nr 1 Konserwacja(równanie) dróg gminnych o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego Zadanie nr 2 Naprawa(gruzowanie) dróg gminnych o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego Zadanie nr 3 Naprawa - uzupełnienie pospółką ubytków w nawierzchniach żwirowych i gruntowych dróg gminnych o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania naprawy (gruzowania) dróg o łącznej wartości co najmniej 100 000zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający żąda, potwierdzenia dysponowania w celu realizacji zamówienia co najmniej jedną równiarką z laserowym sterowaniem oraz co najmniej jednym walcem wibracyjnym o obciążeniu bębna co najmniej 7000kg z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Konserwacja_i_naprawa_drA_g.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:52:24 88KB 215 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:52:47 54KB 215 razy
3 zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:55:23 22,6KB 238 razy
4 zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:55:37 26,3KB 238 razy
5 Zalacznik_nr_4_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:55:50 33,5KB 209 razy
6 STWIORB_rA_wnanie_i_naprawa_drA_g.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:56:35 475,9KB 206 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OGA_OSZENIE_O_ZMIANIE_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-22 14:20:18 12,3KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2010-04-07 10:41:19 35,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 19-03-2010 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 07-04-2010 10:41