Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Deszczno: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno
Numer ogłoszenia: 60922 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie: 1)zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno-w zakresie zmian punktowych, wraz z ekofizjografią i prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1(40ha), 2(31ha), 3(17ha) do uchwały nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 r., 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod handel (w tym wielkopowierzchniowy) obejmującego usługi, funkcje składowo-magazynowe, obsługę transportu, itp. w obrębie Karnin i w obrębie Deszczno w gminie Deszczno wraz z ekofzjografią, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1(40ha) do uchwały nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 r., 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2(31ha) do uchwały nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 r., 4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bolemin w gminie Deszczno w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 3(17ha) do uchwały nr XXXIX/289/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, potwierdzenia wykonania co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży co najmniej 2000m2 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda oświadczenia i dokumentu potwierdzającego, że przynajmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) tj. wpisana jest na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, referat inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:49:00 82KB 79 razy
2 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:49:20 54,5KB 79 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:49:31 29KB 73 razy
4 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:49:41 35KB 77 razy
5 zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:49:53 19,0KB 82 razy
6 uchwala_XXXIX-289-09.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 10:51:25 220,3KB 73 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzstniejsze_oferty.jpg 2010-03-16 11:39:31 75,0KB
2 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzstniejsze_oferty(2).jpg 2010-03-16 11:39:47 62,7KB
3 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzstniejsze_oferty_(3).jpg 2010-03-16 11:40:03 60,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 05-03-2010 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 05-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 16-03-2010 11:40