Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odnowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz remont drogi gminnej przy budynku Urzędu Gminy Deszczno

Deszczno: Odnowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz remont drogi gminnej przy budynku Urzędu Gminy Deszczno
Numer ogłoszenia: 27610 - 2010; data zamieszczenia: 01.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz remont drogi gminnej przy budynku Urzędu Gminy Deszczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy Deszczno (powierzchnia jezdni manewrowej 784m2, powierzchnia stanowisk postojowych 260m2, powierzchnia chodnika 45m2, powierzchnia chodnika do przełożenia 12m2, powierzchnia zieleni 191m2; nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk, dwa różne odcienie szarości, wymiary 14-15x14-15cm, 22-23x14-15cm, położona w układzie regularnym, stała proporcja kostek o rożnych rozmiarach, kostka granitowa 6x8cm szara oddzielająca miejsca parkingowe). 2.Remont drogi gminnej na działkach nr 253/6 i 253/26 w Deszcznie (powierzchnia jezdni 196m2- nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko-kwadrat gr. 8cm, kolor szary, powierzchnia zjazdów - nawierzchnia 19m2, powierzchnia opaski -nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk EURO - kolor czerwony 7m2, powierzchnia utwardzona z płyt ażurowych MEBA 32m2, powierzchnia zieleni 55m2)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.23.32.23-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda: - wykonania minimum dwóch robót budowlanych (parkingów lub dróg lub chodników o nawierzchni z kostki betonowej), każda o wartości minimum 300 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy dotyczące terminu zakończenia zamówienia w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:01:05 80,5KB 167 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:01:21 30KB 157 razy
3 zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:01:33 26KB 151 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:01:43 38KB 151 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:01:59 89KB 185 razy
6 Remont_drogi_gminnej.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 15:51:00 4,4MB 224 razy
7 Odnowa_parkingu_nr_1_-Specyfikacje_nr_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 16:20:20 5,2MB 167 razy
8 Odnowa_parkingu_nr_1-Specyfikacje_nr_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 16:21:57 2,9MB 152 razy
9 Odnowa_parkingu_nr_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 16:23:04 1,5MB 167 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-02-24 13:26:58 35,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 01-02-2010 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Szczepańska 24-02-2010 13:26