Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1

Deszczno: Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1
Numer ogłoszenia: 433152 - 2009; data zamieszczenia: 17.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykazu wykonanych dostaw o łącznej wartości min. 70 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) z uzupełnionym wykazem oferowanych mebli (załącznik nr 1 do oferty) wraz z załączonymi kolorowymi zdjęciami. 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 5.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, referat inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_RW-18.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:26:54 78,5KB 266 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:28:30 1,6MB 318 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:28:45 48,5KB 255 razy
4 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:28:58 27KB 236 razy
5 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:29:11 31,5KB 237 razy
6 Zalacznik_nr_1_do_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 13:29:26 12KB 256 razy
Wynik postępowania
1 RW-18_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-12-30 14:24:03 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 17-12-2009 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 30-12-2009 14:24