Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie oraz przełożenie teletechnicznych przyłączy napowietrznych w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

UWAGA!!!!

Zamawiający w dniu 27 października 2009r. zamieścił odpowiedzi na nowe pytania Wykonawców.

 

UWAGA!!!!

Zamawiający w dniu 26 października 2009r. zamieścił odpowiedzi na nowe pytania Wykonawców.

UWAGA!!!!

Zamawiający w dniu 21 października 2009r. zamieścił zamienną dokumentację projektową, nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nowe przedmiary robót.

Poprzednie dokumentacje projektowe są nieaktualne.

Zamawiający zmodyfikował również treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Deszczno: Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie oraz przełożenie teletechnicznych przyłączy napowietrznych w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ).
Numer ogłoszenia: 339276 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie oraz przełożenie teletechnicznych przyłączy napowietrznych w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie oraz przełożenie teletechnicznych przyłączy napowietrznych w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). powierzchnia zabudowy - 1 472,44m2 kubatura budynku - 14 508,67m3 powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej - 875,24m2 powierzchnia nawierzchni trawiastej - 541,90m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 4.0mln zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, - posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości minimum 4,0mln złotych, w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ). 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. 7.Aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami właściwej izby. 8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności. 9.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy uwzględniający 800 000 zł przerobu w 2009 r. 11.Kosztorys ofertowy. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 9, referat inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 9, sektretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013.

 

 

UWAGA!!!!

Zamawiający w dniu 27 października 2009r. zamieścił odpowiedzi na nowe pytania Wykonawców.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_RW-17.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:42:47 77KB 418 razy
2 ARCHITEKTURA_RW-17.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:43:37 2,2MB 400 razy
3 ELEKTRYKA_RW-17.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:44:29 1,0MB 342 razy
4 KONSTRUKCJA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:46:07 6,1MB 342 razy
5 SALA_B._BUDOWLANA_PDF.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:46:42 967,6KB 386 razy
6 SALA_B._ELEKTRYCZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:47:31 582,5KB 320 razy
7 Sala_Deszczno_branza_sanitarna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:49:20 391,6KB 341 razy
8 SANITARKA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:50:22 2,4MB 329 razy
9 zalaczniki_do_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-30 14:51:29 2,2MB 382 razy
10 przyA_acze.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-05 16:36:28 603,2KB 196 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania_dot._RW-17_Sala_Gimnastyczna_w_Deszcznie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 11:04:04 27KB
2 ARCHITEKTURA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:13:45 3,7MB
3 ELEKTRYKA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:14:19 1,1MB
4 INST.SANIT.PRZYLACZA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:15:16 1,3MB
5 KONSTRUKCJA1.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:16:07 3,3MB
6 KONSTRUKCJA2.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:16:51 2,7MB
7 KONSTRUKCJA3_Rewizja_C_20091016.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:17:09 263,3KB
8 SANITARKA.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:17:53 2,4MB
9 PRZYLACZE_TELETECHNICZNE.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:20:45 534,0KB
10 PRZEDMIARY_I_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:23:11 2,3MB
11 Zmiana_tresci_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 13:25:19 23,5KB
12 RW-17_wyjaA_nienia_26.10.2009_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-26 14:05:47 92,5KB
13 Odpowiedzi_na_zapytania_dot._RW-17_Sala_Gimnastyczna_w_Deszcznie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-27 13:15:29 27KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2009-10-20 13:21:47 26,5KB
Wynik postępowania
1 RW-17_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-11-04 09:34:56 33KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 30-09-2009 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 30-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 26-05-2011 09:14