Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie , utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 321652-2009 z dnia 2009-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Deszczno
Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie (powierzchnia jezdni manewrowej 784m2, powierzchnia stanowisk postojowych 260m2, powierzchnia chodnika 45m2, powierzchnia chodnika do przełożenia 12m2, powierzchnia...
Termin składania ofert: 2009-10-09


Numer ogłoszenia: 333758 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 321652 - 2009 data 17.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, fax. 095 7287651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
  • W ogłoszeniu jest: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie , utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..
  • W ogłoszeniu powinno być: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie (powierzchnia jezdni manewrowej 784m2, powierzchnia stanowisk postojowych 260m2, powierzchnia chodnika 45m2, powierzchnia chodnika do przełożenia 12m2, powierzchnia zieleni 191m2), utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno (powierzchnia placu 235m2, powierzchnia dojazdu 91m2, powierzchnia opaski 62m2, powierzchnia zieleni 87m2) w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..
  • W ogłoszeniu powinno być: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie (powierzchnia jezdni manewrowej 784m2, powierzchnia stanowisk postojowych 260m2, powierzchnia chodnika 45m2, powierzchnia chodnika do przełożenia 12m2, powierzchnia zieleni 191m2) w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
  • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.05.2010..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 14.12.2009.

Deszczno: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie , utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Numer ogłoszenia: 321652 - 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie , utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie (powierzchnia jezdni manewrowej 784m2, powierzchnia stanowisk postojowych 260m2, powierzchnia chodnika 45m2, powierzchnia chodnika do przełożenia 12m2, powierzchnia zieleni 191m2), utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno (powierzchnia placu 235m2, powierzchnia dojazdu 91m2, powierzchnia opaski 62m2, powierzchnia zieleni 87m2) w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej /ustawą/ zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /dotyczy podmiotów zbiorowych/ W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykonania jednej roboty budowlanej o wartości min. 0,3mln zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości minimum 0,3mln złotych, w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie spełnia/. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 2 do SIWZ). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. 7.Aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami właściwej izby. 8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności. 9.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, referat inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_RW-16.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:19:36 75,5KB 204 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_RW-16.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:20:04 55,5KB 183 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_RW-16.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:20:15 27KB 178 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_3_RW-16.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:20:35 75KB 189 razy
5 Opis_parking_przy_UG.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:43:25 44KB 196 razy
6 Orientacja_Plac_za_UG.jpg.png Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:50:14 2,0MB 180 razy
7 21.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:51:51 1,1MB 177 razy
8 31.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:52:25 633,5KB 168 razy
9 32.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:52:49 768,7KB 168 razy
10 01Strona_tyt_TER.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:54:15 34KB 180 razy
11 927_Przedmiary.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:54:45 743,7KB 228 razy
12 01Strona_tyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:55:28 347,5KB 194 razy
13 Spis_specyfikacji_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:55:50 15,4KB 171 razy
14 ST_D-00.00.00_Wymagania_ogA_lne_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:56:17 50,2KB 160 razy
15 ST_D-01.01.01_Roboty_pomiarowe_przy_powierzchniowych_robotach_ziemnych_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:56:45 21,4KB 167 razy
16 ST_D-01.02.02_UsuniA_cie_drzew_lub_krzakA_w_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:56:59 22,8KB 161 razy
17 ST_D-01.02.02_UsuniA_cie_humusu_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:57:48 19,2KB 315 razy
18 ST_D-01.02.04_RozbiA_rka_elementA_w_drA_g,_ogrodzeA__Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:58:17 25,6KB 306 razy
19 ST_D-03.02.01_Kanalizacja_deszczowa_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:58:30 36,1KB 703 razy
20 ST_D-04.01.01_Koryto_z_profilowaniem_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:59:10 29,2KB 164 razy
21 ST_D-04.02.01_Warstwa_odsaczajA_ca_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 12:59:40 32,2KB 186 razy
22 ST_D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_A_amanego_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:01:47 61,1KB 190 razy
23 ST_D-05.03.23_Nawierzchnia_z_betonowej_kostki_brukowej_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:02:31 38,9KB 168 razy
24 ST_D-06.01.01_Humusowanie_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:03:03 21,8KB 155 razy
25 ST_D-08.01.01_KrawA_A_niki_betonowe_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:05:12 35,3KB 164 razy
26 ST_D-08.02.02_Chodnik_z_brukowej_kostki_betonowej_Deszczno.docx Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:06:20 24,2KB 160 razy
27 01Strona_tyt_Specyfikacje.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:11:35 34KB 163 razy
28 ST_D-00.00.00_Wymagania_ogA_lne_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:11:48 150,5KB 173 razy
29 ST_D-01.01.01_Roboty_pomiarowe_przy_powierzchniowych_robotach_ziemnych_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:12:03 48,5KB 160 razy
30 ST_D-01.02.02_UsuniA_cie_humusu_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:12:57 40,5KB 162 razy
31 ST_D-01.02.04_RozbiA_rka_elementA_w_drA_g,_ogrodzeA__Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:13:10 56KB 168 razy
32 ST_D-03.02.01_Kanalizacja_deszczowa_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:13:33 92,5KB 166 razy
33 ST_D-04.01.01_Koryto_z_profilowaniem_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:13:47 73,5KB 205 razy
34 ST_D-04.02.01_Warstwa_odsaczajA_ca_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:14:04 75KB 162 razy
35 ST_D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_A_amanego_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:14:27 12KB 165 razy
36 ST_D-05.03.23_Nawierzchnia_z_betonowej_kostki_brukowej_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:15:13 12KB 171 razy
37 ST_D-06.01.01_Humusowanie_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:15:49 50,5KB 169 razy
38 ST_D-08.01.01_KrawA_A_niki_betonowe_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:16:10 89,5KB 169 razy
39 ST_D-08.03.01_ObrzeA_a_chodnikowe_Deszczno.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:16:36 1,2MB 166 razy
40 krawA_A_niki_i_obrzeA_a.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:17:18 1,5MB 160 razy
41 przedmiar1.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-09-17 13:23:47 94KB 250 razy
42 Parking_przy_budynku_I.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 08:33:29 2,6MB 69 razy
43 Parking_przy_budynku_II.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 08:33:50 503,9KB 62 razy
44 Parking_przy_budynku_III.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 08:35:23 5,4MB 60 razy
45 Parking_przy_budynku_IV.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 08:36:08 1,5MB 64 razy
46 Parking_przy_budynku_V.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 08:36:33 149,9KB 63 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Uwaga.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-18 11:04:21 23,5KB
2 przedmiar2.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-09-18 11:05:00 85,5KB
3 UWAGA,_zmiana_treA_ci_SIWZ_RW-16.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-25 15:25:29 28KB
4 UWAGA,_Zmiana_SIWZ_RW-16..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-28 10:59:09 36KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-10-13 12:38:49 10KB
2 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty..doc 2009-10-13 12:39:04 76KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 17-09-2009 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 17-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 13-10-2009 12:39