Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010

Deszczno: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 261184 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOWOZY I ODWOZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE (rok szkolny 2009/2010) Dowozy: Białobłocie (p. Pałczyński) 7.15 - Białobłocie (PKS) 7.16 - Białobłocie (p. Nocek) 7.17 - Białobłocie-Glinik 7.18 - Glinik (wysypisko) 7.20 - Maszewo (mostek) 7.21 - Deszczno (SP) 7.27 (około 30 uczniów) Deszczno (SP) 730 - Gorzów (ul. Siedlicka p. Zając) 7.33 - Gorzów (ul. Siedlicka mostek) 7.35 - Gorzów (pętla MZK 103) 7.38 - O. Poz. (ul. Świetlana) 7.41 - O. Poz. (szkoła) 7.43 - O. Poz (sala wiejska) 7.45 - Ciecierzyce (SP) 7.48 - O. Poz. (sklep) 7.52 - O. Poz. (ul. Skwierzyńska) 7.53 - O. Poz. (hurtownia) 7.54 - Deszczno (SP) 8.00 (około 70 uczniów) Deszczno (SP) 8.03 - Krupczyn 8.05 - Brzozowiec (n. ż.) 8.06 - Brzozowiec (SP) 8.12 - Brzozowiec (MZK) 8.14 - Deszczno (MZK n. ż.) 8.16 - Deszczno (SP) 8.21 (około 70 uczniów) Odwozy: Deszczno (SP) 12.50 - Karnin - Gorzów (ul.Siedlicka) - O. Poz. - Ciecierzyce (SP) (około 50 uczniów) Deszczno (SP) 13.50 - Białobłocie - Bolemin (SP) - Kiełpin (około 50 uczniów) Deszczno (SP) 14.30 - Karnin - Gorzów (ul. Siedlicka) - Ciecierzyce (SP) - Gorzów (pętla MZK 103) (około 45 uczniów) * - w harmonogramie nie uwzględniono dowozów i odwozów uczniów SP Bolemin do SP w Deszcznie, * - godziny odwozów mogą ulec zmianie. DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do szkoły w Gorzowie Wlkp. -ok. 37-ro dzieci, wynosi 150 km dziennie, po drogach powiatowych i gminnych gruntowych. Godziny wykonania dowozu od godz. 7.00 do godz. 8.00. Początek dowozu z miejscowości Ciecierzyce, odwóz od godz. 13.00 do godz. 15.30 , koniec dowozu w miejscowości Ciecierzyce..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 6) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Deszczno 9, 66-446 Deszczno, referat inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Deszczno 9, 66-446 Deszczno, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 09:13:39 75,5KB 43 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 09:13:48 20,5KB 31 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RW-13.doc 2009-08-26 14:09:30 35,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 31-07-2009 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 26-08-2009 14:10