Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Deszczno, dnia 20.03.2023 r.

Znak: INW.272.2.27.2023

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 PLN

dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową dróg gminnych, na terenie gminy Deszczno w 2022 r.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w roku 2022 r. – szacunkowa ilość 200 m².

Zakres robót obejmuje:

  1. wycięcie (sfrezowanie) uszkodzonych miejsc nawierzchni do głębokości ubytku z nadaniem regularnych kształtów
  2. oczyszczenie uszkodzonych miejsc poprzez usunięcie luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
  3. skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podłoża wraz z krawędziami
  4. rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń
  5. zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki
  6. skropienie emulsją asfaltową krawędzi naprawianego miejsca

 

Sprzęt i transport:

 1. piła do cięcia asfaltu
 2. termos do mieszanki mineralno-asfaltowej
 3. samochód wywrotka z plandeką
 4. lekki walec wibracyjny
 5. zagęszczarka płytowa

 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zlecać będzie Wykonawcy roboty, w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym. Termin realizacji
zleceń oparty będzie na uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązkiem wykonawcy będzie rozpoczęcie robót w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres wykonawcy
 2. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za wykonanie remontu 1m² nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę

1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru:

C=A*200 m²

A -cena brutto 1m² remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco z obcięciem krawędzi

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

III         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2023 r.

 

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Paweł Szmajda – Tel. 95 728 76 57,

pawel.szmajda@deszczno.pl

 

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

lub

drogą elektroniczna na adres mailowy: gmina@deszczno.pl, pawel.szmajda@deszczno.pl

 

Termin składania ofert                   - do 27 marca 2023 r. do godz. 13.50

 

Termin otwarcia ofert                      - 27 marca 2023 r. o godz. 14.00

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

VII       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

VIII      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 20 marca 2023 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                              ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.03.2023.12.09.25_ZAPYTANIE_OFERTOWE_remont_cz__stkowy_nawierzchni_bitumicznych.pdf 2023-03-20 12:09:25 138,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 05.04.2023.15.04.12_informacja_o_wyborze_oferty_INW.272.2.27.2023.pdf 2023-04-05 15:04:12 35,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szmajda 20-03-2023 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szmajda 20-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szmajda 05-04-2023 15:04